مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تبیین نکته ای مبهم در بیتی از ...
عنوان تبیین نکته ای مبهم در بیتی از شرفنامه ی نظامی گنجه ای با تکیه بر شواهد زبان کردی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نظامی گنجه ای، قرآن کریم، حلال، همسر، سوگند، طلاق
چکیده نظامی گنجه ای (متوفی603ه.ق.) در بیتی از شرفنامه وقتی از "می"نام می برد، به منظور روشن کردن معنی و جلوگیری از التباس معنی حقیقی و مجازی آن، توضیحاتی ارائه می دهد که در ضمن آن به بیت: "گر از می شدم هرگز آلوده کام حلال خدای است بر من حرام" اشاره می کند، از آن جا که در قرآن کریم در چندین مورد از جمله آیات 87و88 سوره ی مائده تأکید شده نباید"حلال خدای را بر خود حرام کرد" و با توجه به این که نظامی شاعری مسلمان، آشنا به عرفان اسلامی، آگاه و معتقد به مفاهیم قرآنی و فرهنگ اسلامی است، این سؤال پیش می آید که منظور نظامی از طرح این مسأله چیست و از کدام منشأ سرچشمه گرفته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی تفاسیر قرآن کریم، متون فقهی و واکاوی متون ادب پارسی به این پرسش و پرسش های دیگر این چنینی پاسخ دهد. روش پژوهش توصیفی و نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به شیوه ی کتابخانه ای و سند کاوی تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج بیانگر عدم منافات و تضاد این نظرِ نظامی با قرآن کریم است و در واقع تکیه کلامی سوگند گونه است که از طریق فقه اسلامی در میان ایرانیان، در زمان های گذشته بویژه در قرن ششم رواج داشته است و هنوز نمود آن را در برخی از مناطق غرب ایران به وضوح می توان دید.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، حبیب الله سلیمی (نفر دوم)