مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش های معنایی ـ منظوری ...
عنوان بررسی نقش های معنایی ـ منظوری جملات پرسشی در غزلیّات شمس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مولوی، غزلیّات شمس، جملات پرسشی، نقش های معنایی ـ منظوری
چکیده مطالعات رده شناسی زبان، حاکی از آن است که میان مقوله های نحوی و معنایی ـ منظوری رابطه ای مستقیم وجود ندارد. بخشی از دشواری های مفاهیم ادبی نیز در گرو عدم اطلاع از معانی ثانوی مقوله های معنایی ـ منظوری جملات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جنبه های معنایی ـ منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس است. روش پژوهش توصیفی است و داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، به روش کتاب خانه ای و سند کاوی بررسی شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، 3229 غزل و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 264 غزل می باشد. نتیجه نشان می دهد که مولانا از 35 کارکرد ثانوی مورد نظر در این پژوهش، از 27 کارکرد استفاده کرده است. تحلیل های آماری نشان دهنده ی این است که پر بسامد ترین کارکرد های ثانوی به ترتیب، تعجب، نهی، استفهام انکاری، ملامت، نفی و استفهام تقریری است که به کارگیری یا عدم به کارگیری برخی از کارکردها به گونه ای به هماهنگی یا عدم هماهنگی آنها با جهان بینی مولانا بستگی دارد که در مقاله بررسی شده است
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، دلارام مهدوی (نفر دوم)