مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارائه مدل ارتباط عدالت ...
عنوان ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها عدالت سازمانی، تعهد سازمانی ، دلبستگی شغلی ، سازمان تربیت بدنی.
چکیده این تحقیق به منظورارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در سازمان تربیت بدنی انجام گرفت. بر اساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند جهت جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن 1993) پرسشنامه تعهد سازمانی(میر و آلن1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی (کانونگو1983) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی استیودنت، تحلیل واریانس یک راهه ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چند متغیره و برای ارائه مدل از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد نتایج ازمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که : در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت سابقه خدمت وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود نداشت. اما در ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد همچنین بین میزان دلبستگی شغلی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت،سابقه خدمت، وضعیت استخدامی،سطوح تحصیلی) تفاوت معناداری وجود نداشت. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که : رابط مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی ، عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی وجود دارد.آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت توزیعی(0/305) و از بین ابعاد تعهد سازمانی تعهد عاطفی (0/278) و تعهد مستمر(0/276) متغیر های پیش بین دلبستگی شغلی می باشند. در نهایت مدل تحلیلی دلبستگی شغلی بر حسب متغیرهای عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارائه گردید و نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. مدل ارائه شده در این تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی و عدالت سازمانی 0/81 درصد تغیرات دلبستگی شغلی را تبیین می کنند. که تعهد سازمانی ضریب اثر بیشتری (0/47) بر دلبستگی شغلی نسبت به عدالت سازمانی (0/16) داشت نتایج مدل معادلات ساختاری همچنین نشان داد که 0/79 درصد تغیرات تعهد سازمانی را نیز می توان از طریق عدالت سازمانی تبیین کرد . بنابراین مدیران سازمان تربیت بدنی با به کار بردن عدات سازمانی نه تنها می توانند ادراک کارکنان را به تعهد سازمانی افزایش دهند ، بلکه می توانند بروز دلبستگی شغلی کارکنان را که در اثر بخشی سازمانی موثر است افزایش دهند.
پژوهشگران بهرام یوسفی (استاد راهنما)، سعید صادقی بروجردی (استاد مشاور)، فریبرز ظریفی (دانشجو)