مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی برخی از مؤلفه های نقد ...
عنوان بررسی برخی از مؤلفه های نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خاقانی، فرمالیسم، قصیده، هنجارگریزی، قاعده افزایی.
چکیده موضوع پژوهش حاضر « بررسی برخی از مؤلفه های نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی» است. بررسی دلایل برجستگی و امتیاز زبان به کار رفته ی خاقانی در مقایسه با سایر سرایندگان شعر پارسی و ایجاد بستری مناسب و درخور جهت درک بهتر ویژگی های شعری خاصّ او، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. جامعه ی آماری این پژوهش، 132 قصیده ی خاقانی و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 97 چامه است که به شیوه ی تصادفی ساده و با بهره گیری از جدول تصادفی اعداد گزینش شده است. روش پژوهش توصیفی است و داده ها با استفاده از تکنیک محتوا و با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای بررسی شده است. منبع مورد استفاده، دیوان خاقانی ویراسته ی دکتر میرجلال الدّین کزّازی است. دلیل برگزیدن این اثر، دقّت بیشتر مصحح در ضبط واژه ها، توجه بیشتر به نسخه بدل ها، تصحیح های قیاسی درخور توجّه و مسائل دیگر این چنینی است. نتیجه نشان می دهد، خاقانی همه ی مؤلّفه های شاخص فرمالیسم را چون آشنایی زدایی ، رستاخیز واژگان، برجسته سازی زبان و انواع هنجارگریزی و قاعده افزایی به کار گرفته است. به گونه ای که موجب شده زبان او در قصاید، در مقایسه با دیگرسروده های خود و شاعران دیگر، از اهمیّت به سزایی برخوردار باشد.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، مینا جابری (نفر دوم)