مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وجوه روایتی در داستان ...
عنوان بررسی وجوه روایتی در داستان های مرزبان نامه براساس نظریه تزوتان تودوروف
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها وجوه روایتی، مرزبان نامه،تزوتان تودوروف، ساختار، روایت، حکایت
چکیده پژوهش حاضر به بررسی وجوه روایتی در حکایت های مرزبان نامه بر اساس نظریه ی تزوتان تودوروف می پردازد. بر این اساس، وجوه اخباری، خواستی و فرضی و زیر مجموعه ی آن ها چون وجوه الزامی، تمنایی، شرطی و پیش بین، در این اثر بررسی می گردد. شناسایی نوع روابط میان شخصیت ها، کشف ساختار نهایی داستان ها بر اساس بسامد وجوه روایتی و شناخت عوامل بنیادینِ شکل گیری و حرکت منطقی داستان های مرزبان نامه، از اهداف این پژوهش به حساب می آیند. بر اساس پژوهش حاضر، روابط شخصیت ها در داستان های مرزبان نامه بر مبنای روش منطقی و استوار بر کنش مثبت و خردمندانه است. بنابراین شخصیت ها از کنش منفی و توسل به فریبکاری جـهت تحـقّق خواسته های خویش، کم تر سـود می جویند. وجه الزامی و شرطی از کمترین بسامد و وجه تمنایی و پیش بین از بیشترین بسامد برخوردار می باشند. تقابل وجه تمنایی با وجه الزامی، شالوده ی شکل گیری و حرکت منطقی بسیاری از داستان ها محسوب می شود.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، یوسف طاهری (نفر دوم)