بدنه خبر

صفحه نخست /اولویتهای پژوهشی سال 91 شرکت ...

اولویتهای پژوهشی سال 91 شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی

دوشنبه / 19 تیر 1391

اولویتهای پژوهشی سال 91 شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی

1-   بررسی ارتقای سیستم SBR به  SBBRدر تصفیه خانه فاضلاب سلماس

2-   بررسی علل و عوامل بروز خطا در کارکرد کنتورهای مشترکین در سطح استان وتدوین راهکارهای کاهش خطا در  استان آذربایجان غربی

3-   امکان سنجی ارتقای راندمان حذف COD در لاگون های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب

4-   بررسی و امکان سنجی تکثیر و پرورش آرتمیا با استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب

5-   طراحی و ساخت هواده عمقی هایپر بولیک کلاسیک تصفیه خانه فاضلاب

بایگانی خبرها