بدنه خبر

صفحه نخست /مهلت زمانی ثبت فعالیت های ...

مهلت زمانی ثبت فعالیت های پژوهشی

چهارشنبه / 01 آبان 1398

به استحضار می رساند مطابق بند یک صورتجلسه شورای پژوهش و فناوری مورخ 2 / 7 / 98 در صورتیکه نویسنده پس از گذشت سه ماه از  تاریخ انتشار فعالیت‌های پژوهشی خود شامل مقاله، گزارش طرح، کتاب، پایان‌نامه و ... اقدام به بارگذاری آنها در سامانه مدیریت امور پژوهشی نکند، امتیاز آن فعالیت پژوهشی در سامانه ثبت خواهد شد اما امتیاز مورد نظر در محاسبه گرنت ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.
بایگانی خبرها