شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

 نام عضوسمت در شورا
1 جلال رستم زاده معاون پژوهشی دانشکده (دبیر)
2 جلال خدائی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
3 مصطفی معروف پور نماینده گروه گیاهپزشکی
4 بختیار کریمی نماینده گروه مهندسی آب
5 محمود کوشش صبا نماینده گروه باغبانی
6 سمیرا زارعی نماینده گروه مهندسی بیوسیستم
7 کمال نبی الهی نماینده گروه خاکشناسی
8 محمد جلالی نماینده گروه ترویج و آموزش کشاورزی-اقتصاد کشاورزی