شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 حسن بیورانی معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس)
2 شمس الدین احمدی مدیر پژوهشی دانشگاه (دبیر)
3 شهریار سلیمی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
4 جمال ارکات معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
5 جعفر عبدالله زاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
6 لقمان قهرمانی معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
7 کیوان بلند همتان معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
8 جمیل جعفری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
9 هوشمند علیزاده معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری