شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

-ثبت نشده است!-

 نام عضوسمت در شورا
1 کیومرث کرمی معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس)
2 مهرداد خامفروش مدیر پژوهشی دانشگاه (دبیر)
3 شهرام سعیدی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه
4 روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
5 احمد کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
6 محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
7 امید قادرزاده معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
8 سیروس امیری معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
9 هوشمند علیزاده معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری