05 فروردین 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطة سبک دلبستگی با کیفیت روابط زناشویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک دلبستگی- سبک دلبستگی ایمن- سبک دلبستگی هراسان-سبک دلبستگی طرد کننده- سبک دلبستگی دل مشغول- کیفیت روابط زناشویی- تجربة روابط نزدیک
پژوهشگران ناصر یوسفی (نفر اول)، عذرا اعتمادی (نفر دوم)، فاطمه بهرامی (نفر سوم)، مریم السادات فاتح زاده (نفر چهارم)، سید احمد احمدی (نفر پنجم)، کیومرث بشلیده (نفر ششم به بعد)، امید عیسی نژاد (نفر ششم به بعد)

چکیده

چکیده این پژوهش به بررسی کیفیت روابط زناشویی در میان سبکهای مختلف دلبستگی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و نمونه شامل 186 (101زن و 85 مرد) نفر بود که از میان مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان به شیوة تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست (1998) و پرسشنامه تجربة روابط نزدیک برنن، کلارک و شیور (1998) بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی و کیفیت روابط زناشویی ارتباط وجود دارد و کیفیت روابط زناشویی در میان سبکهای مختلف دلبستگی متفاوت است (001/0 P<). همچنین بین سبکهای دلبستگی زنان و مردان تفاوت وجود دارد (001/0 P<).