05 فروردین 1397
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
روابط ساختاری میان سبک های عشق ورزی و کیفیت روابط زناشویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک عشق ورزی، کیفیت روابط زناشویی، تحلیل عاملی تاییدی، مدل یابی معادله ساختاری
پژوهشگران امید عیسی نژاد (نفر اول)، سید احمد احمدی (نفر دوم)، عذرا اعتمادی (نفر سوم)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های عشق ورزی و کیفیت رابطه زناشویی بود. روش پژوهشش همبستگی و نمونه شامل 733 نفر بود که از میان افراد متاهل و زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان به شیوه ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نگرش نسبت به عشق و پرسشنامه ی سازگاری زوجی، فرم اصلاح شده بود. نخست از طریق تحلیل عاملی تأییدی، روایی سازه پرسشنامه ها مورد بررسی مجدد قرار گرفت. سپس با مرور نظریه های عشق ورزی و کیفیت روابط زناشویی و مرور پژوهش های صورت گرفته مدلی ساختاری برای مفهوم سازی ارتباط اجزای عشق و کیفیت زناشویی تدوین گردید و برازش شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو پرسشنامه از روایی کافی برخوردارند و مدل ارائه شده نیز با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش، مورد تأیید قرار گرفت.