05 اسفند 1396
اميد عيسي نژاد

امید عیسی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مشاوره
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی Ph.D. in Family Counseling and Psychotherapy (1388 - 1392)
  عنوان رساله: .
 • کارشناسی ارشد M.A. in Family Therapy (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

 • Marriage and Relationship Enrichment
 • Couple Therapy
 • Family Therapy
 • Cognitive Behavioral Couples Therapy
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امید عیسی نژاد، سید یوسف قاسمی، فریده خندان (1396) بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی در دانش آموزان متوسطه فصلنامه خانواده پژوهی: دوره 13، شماره 2، (شماره پیاپی 50); 251-272
2
Omid Isanejad, Shirin Azimifar, Seyyed Ahmad Ahmadi (2017) Marital Quality and Health Related Quality of Life INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY: Vol. 11, No. 2,; 196-218
3
امید عیسی نژاد، آرزو باقری (1395) پدیدارشناسی روش های توجیه خیانت: سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی های شناختی در روابط فرا زناشویی مشاوره و روان درمانی خانواده: دوره 6، شماره 2. پیاپی 22; 188-207
4
Omid Isanejad, Ahmad amani, Arman Azizi, Shirin Azimifar (2016) The relationship between personality factors, self-control and marital coping strategies with marital conflict International Journal of Behavioral Sciences(IJBS): 10(1); 19-25
5
امید عیسی نژاد، منصور آگشته، مهران علیپور (1394) بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه کیفیت دل بستگی بزرگ سالان (MAQ) در همسرها: مفهوم سازی چندبعدی دل بستگی زناشویی مشاوره و روان درمانی خانواده: دوره 5، شماره 4، پیاپی 20، زمستان 1394; 1-16
6
احمد امانی، امید عیسی نژاد، آرمان عزیزی (1394) بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق): 37; 45-70
7
Fateme Bahrami, roya kelishadi, nasim jafari, Zabihulah kaveh Farsani, Omid Isanejad (2013) Association of children’s obesity with the quality of parental–child attachment and psychological variables ACTA PAEDIATRICA: 102(7); e321-e324
8
حسین هرسیچ، رضا محمود اوغلی، امید عیسی نژاد، محمود رضا رهبر قاضی (1391) بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان جامعه شناسی کاربردی: 47; 75-92
9
Omid Isanejad, Seyyed Ahmad Ahmadi, Fateme Bahrami, Iran Baghban, Ziba Farajzadegan, Ozar Eghtemadi (2012) Factor Structure and Reliability of the Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) in Iranian Population iranian journal of psychiatry and behavioral sciences: 6(2); 55-61
10
امید عیسی نژاد، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی (1391) روابط ساختاری میان سبک های عشق ورزی و کیفیت روابط زناشویی پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): 11; 27-44
11
مریم شجاع حیدری، محمد جواد لیاقتدار، سید ابراهیم میرشاه جعفری، امید عیسی نژاد (1390) بررسی ویژگیهای روایی، اعتبار و ساختار عاملی سیاهه هوش بهر هیجانی بار - ان فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی: 59; 253-267
12
امید عیسی نژاد، سید احمد احمدی، فاطمه بهرامی، ایران باغبان، مریم شجاع حیدری (1390) بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق): 21; 298-319
13
ناصر یوسفی، کیومرث بشلیده، امید عیسی نژاد، عذرا اعتمادی، ناصر شیربگی (1390) روابط ساختاری میان سبک های عشق ورزی و کیفیت زناشویی دو فصلنامه مشاوره کاربردی: دوره اول، شماره1، بهار و تابستان 1390; 21-36
14
امید عیسی نژاد، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی، رزگار قادرپور (1390) بررسی اثربخشی ارتقای روابط بر بهبود راهبردهای مقابله ای زناشویی تحقیقات علوم رفتاری: دوره9 شماره 1; 1-12
15
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی، کیومرث بشلیده، امید عیسی نژاد (1389) رابطة سبک دلبستگی با کیفیت روابط زناشویی پژوهشهای مشاوره (تازه ها و پژوهشهای مشاوره سابق) (انجمن مشاوره ایران): 9; 55-75
16
امید عیسی نژاد، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی (1389) اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین International Journal of Behavioral Sciences(IJBS): 4(1); 9-16
17
فاطمه بهرامی، امید عیسی نژاد، رزگار قادرپور (1388) تاثیر هیجانات القاشده ی مثبت و منفی بر شادمانی و ناراحتی پس از القای برانگیختگی منفی International Journal of Behavioral Sciences(IJBS): 3(1); 65-70
18
ناصر یوسفی، عذرا اعتمادی، فاطمه بهرامی، مریم السادات فاتح زاده، سید احمد احمدی، عبدالعزیز ماورانی، امید عیسی نژاد، سعیده بطلانی (1388) تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان روانشناسان ایرانی: سال 5، شماره 19; 251-260
19
Naser Yoosefi, Maryamalsadat Fatehzadeh, Ozar Eghtemadi, Seyyed Ahmad Ahmadi, Omid Isanejad (2008) COMPARING THE EFFECTIVENESS OF TWO COUNSELING APPROACHES (R.E.B.T AND P.C.T) IN THE SYMPTOM IMPROVEMENT OF AGGRESSION, DEPRESSION AND ANXIETY AMONG STUDENTS OF SAGHEZ CITY اندیشه و رفتار آزاد رودهن: Vol. 3(9); 86-101
مقاله ارائه‌شده
1
امید عیسی نژاد، سید یوسف قاسمی، سونا یساقی (1396) بررسی نقش سلامت خانواده اصلی بر سبک هویت و نگرش به جنس مخالف در دانش آموزان متوسطه دوم سومین همایش ملی خانواده و ارتقای سلامت روانی اجتماعی، ایران، کرمانشاه دانشگاه رازی
2
امید عیسی نژاد، فریده موسوی (1395) نظارت والدین و انحراف همسالان با گرایش به بزهکاری نوجوانان (برازش مدل مسیر) کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، ایران، اهواز
3
امید عیسی نژاد، مژده میر (1395) تاثیر آموزش ازدواج و ارتباط به روش هالفورد بر راهبردهای مقابله ای زوجی کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، ایران، اهواز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مشاوره دانشگاه کردستان (1395 - ادامه دارد)
 • مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده (1392 - ادامه دارد)
بیشتر