05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه ای تمایز یافتگی در دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب امتحان؛ عملکرد خانواده؛ دانش آموزان
پژوهشگران ناصر یوسفی (نفر اول)، احمد امانی (نفر دوم)، صالح حسینی (نفر سوم)

چکیده

ضطراب امتحان دانش­آموزان از جمله مهمترین مسائلی است که نوجوانان را درگیر خود می ­کند. عوامل متعددی در شکل­گیری و تقویت اضطراب امتحان نقش دارند که از آن جمله می ­توان به عملکرد خانواده و سطح تمایزیافتگی افراد اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه­ای تمایز یافتگی در بین دانش­آموزان پسر است. پژوهش حاضر با روش کمی ، توصیفی و از نوع همبستگی به روش تحلیل مسیر انجام شد بدین منظور نمونه ای مشتمل بر140 دانش­آموز به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای از میا ن دانش­آموزان پسر دبیرستانی شهرستان ملایر انتخاب شدند و به ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه­های عملکرد خانواده (FAD)، سطح تمایز یافتگی (DSI) و اضطراب امتحان (TAQ) پاسخ دادند. داده­های پژوهش که با استفاده از روش­های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم­افزار­های SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نشان دادند که عملکرد خانواده به صورت مستقیم (298/0-) و غیر مستقیم یعنی از طریق تمایز­یافتگی (037/0-) بر اضطراب امتحان تاثیرگذار است و هر کدام از متغیر­های عملکرد خانواده و تمایز یافتگی رابطه منفی معناداری با اضطراب امتحان دارند.