05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی زوجین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خودمتمایزسازی، سبک های دلبستگی، سبک های فرزندپروری.
پژوهشگران آزاد قربانی (نفر اول)، احمد امانی (نفر دوم)

چکیده

سبک های فرزندپروریمی تواند پیش بینی کنندهطرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تاثیر می گذارد، بسیار مهماست.هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک های فرزندپروری، سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی می باشد.پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است.جامعه پژوهش همه معلمان دارای فرزند مدارس شهر کامیاران و همسرانشان بودند که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تدریس بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 250 زوج (500 نفر) انتخاب شدند. هر نفر پرسشنامه هایتمایزیافتگی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری را پاسخ دادند. تحلیل داده ها با دو نرم افزارSPSS و AMOSانجام شد.نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنی دار بین فرزندپروری اقتدار منطقی با دلبستگی ایمن و با جایگاه من و واکنش عاطفی، وفرزندپروریآزادگذار با دلبستگی اضطرابیاست. همچنین همبستگی منفی و معنی دار بینفرزندپروریاقتدار منطقی با گریز عاطفی مشاهده شد. از طرفی بین مؤلفه های دلبستگی و خودمتمایزسازیهمبستگی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سطح خود متمایزسازیزوجین و سبک های دلبستگی آنها می تواند پیش بین خوبی برای سبک های فرزندپروری باشد.با بهبود این دو متغیر می توانسبکفرزندپروری اقتدار منطقی را در والدین ایجاد کرد.