05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه و عامل های شخصیتی با سازگاری زناشویی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سازگاری زناشویی؛ عامل های شخصیتی؛ طرحواره ناسازگار اولیه
پژوهشگران احمد امانی (نفر اول)، امید عیسی نژاد (نفر دوم)، آرمان عزیزی (نفر سوم)

چکیده

شناخت عواملی که زمینه را برای بروز سازگاری زناشویی زوج­ها فراهم می­کند نقش مهمی در کاهش تعارضات زناشویی و آمار طلاق در جامعه دارد. هدف این پژوهش پیش­بینی سازگاری زناشویی از طریق عامل­های شخصیتی و طرحواره­های ناسازگار اولیه بود. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه والدین دانش­آموزان شهرستان کامیاران در سال 1393 است. نمونه مورد مطالعه شامل 500 نفر (250 زوج) از والدین بود که به­روش خوشه­ای دومرحله­ای انتخاب شدند و هرکدام پرسشنامه­های عامل­های شخصیتی (NEO-FFI) سازگاری زناشویی (RDAS)، و طرحواره­های ناسازگار اولیه (YSQ-SF) را تکمیل نمودند. داده­ها با نرم­افزار AMOS مورد تـجزیه و تحلیل قرار گرفـتند. یافته­ها بیانگر رابطه مثبت و معنی­دار بین سازگاری زناشویی با عامل­های شخصیتی (به­جز عامل روان­نژند) و رابطه منفی سازگاری زناشویی با طرحواره­های ناسازگار اولیه بود. هم­چنین نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین عامل روان­نژند با طرحواره­های ناسازگار و رابطه منفی عامل­های دیگر با طرحواره­های ناسازگار است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که عامل شخصیتی افراد و طرحواره­های ناسازگار اولیه آنها می­تواند پیش­بین خوبی برای سازگاری زناشویی باشد. با به­کارگیری این دو متغیر در پیش­بینی سازگاری زناشویی می­توان در کلاس­های مشاوره ازدواج میزان سازگاری زوجین را بالا برد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در زمینه آشنایی با شیوه های ارتقای روابط و راهبردهای مقابله ای زناشویی و نحوه تغییر و ارتقای آن برای مشاوران فراهم می نماید. در الگو های مشاوره زناشویی می توان از شیوه ارتقای روابط برای بهبود راهبردهای مقابله ای زوجین و کاهش تعارض زناشویی استفاده نمود.