05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی و تعیین طرح واره های غالب زنان در آستانه ی طلاق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرح واره درمانی؛ سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی؛ طرح واره های ناسازگار اولیه
پژوهشگران مریم دهش (دانشجو)، احمد امانی (استاد راهنما)، ناصر یوسفی (استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر سبک های مدیریت خشم، مکانیسم های دفاعی و تعیین طرح واره های غالب زنان در آستانه ش طلاق بود. بدین منظور نمونه ای شامل 5 نفر ازمراجعان زن در آستانه ی طلاق مرکز مداخله در بحران شهرستان پارسیان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها پرسشنامه های خشم اشپیلبرگر، مکانیسم های دفاعی اندروز و همکاران (1993) و طرح واره های یانگ فرم کوتاه (1993) توسط مراجعین تکمیل شد. همچنین جلسات آموزش طرح واره درمانی یانگ در 10 جلسه ی 40 دقیقه ای اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار شاخص تعیین پایا و نمودارهای چشمی تحلیل شدند. نتایج نشان داد طرح واره-درمانی منجر به بهبود سبک های مدیریت خشم و مکانیسم های دفاعی زنان در آستانه ی طلاق می-شود به طوری که طرح واره درمانی منجر به کاهش چشمگیری در نمرات خشم درونی و افزایش نمرات کنترل خشم درونی و بیرونی شده و مکانیسم دفاعی رشدیافته را بهبود و مکانیسم های دفاعی رشدنایافته و روان آزرده را کاهش می دهد.