05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی گرایش به بزهکاری بر اساس سبکهای هویت، فرزندپروری و دلبستگی به والدین و همسالان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک های فرزندپروری، سبک های هویت، دلبستگی، گرایش به بزهکاری.
پژوهشگران ناصر یوسفی (نفر اول)، احمد امانی (نفر دوم)، مسعود بابایی (نفر سوم)

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیشبینی گرایش به بزه بر اساس سبکهای فرزندپروری، هویت و دلبستگی به والدین و همسالان در دانشآموزان دورة متوسطه است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، کلیۀ دانشآموزان پسر شهر ارومیه که تعداد 210 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و آنها به پرسشنامههای نگرش به بزهکاری، سبکهای هویت، سبکهای فرزندپروری (توسط اولیاء تکمیل شد) و دلبستگی به والدین و همسالان پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان) استفاده شده است. یافتههای تحلیل دادهها نشان داد گرایش به بزه با سبک هویت سر در گم-اجتنابی، سبک فرزندپروری سهلگیرانه و ارتباط با همسالان رابطۀ مثبت و معنیدار، و با سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، سبک فرزندپروری مقتدرانه و ارتباط با والدین رابطۀ منفی و معنیدار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سبکهای فرزندپروری، هویت و دلبستگی به والدین و همسالان میتوانند به صورت ترکیبی 27 درصد از واریانش گرایش به بزهکاری را پیشبینی کنند. نتایج این پژوهش نشان داد که سبکهای فرزندپروری، هویت و دلبستگی نقش مهمی در پیش بینی گرایش به بزهکاری دارند؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که با آموزش این مهارتها به نوجوانان و والدین آنها، از این معضل پیشگیری کرد.