05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خانواده درمانی بوون،مهارت های ارتباطی، تعهد زناشویی، تعارض زناشویی
پژوهشگران ترانه یعقوبی (دانشجو)، ناصر یوسفی (استاد راهنما)، احمد امانی (استاد مشاور)

چکیده

خانواده یک نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی است که تثبیت و تضمین سلامت فرد و بقای جامعه در این کانون شکل می گیرد. فرد نه تنها از نظر جسمی و زیستی بلکه از نظر عاطفی- روانی و شخصیتی نیز تحت تأثیر خانواده قرار دارد چرا که خانواده جایگاهی است که فرد می تواند با تکمیل شخصیت خویش اماده ی پذیرش نقش های اجتماعی گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی شهرستان مریوان در سال 1392 بود. طرحاینپژوهشازنوع نیمهآزمایشیبهشیوهپیشآزمون -پسآزمونباگروهکنترلبود.جامعه تحقیق، شامل 50 زن مراجعه کننده به شورای حل اختلاف بوداز این جامعه تعداد 24مراجع که نمره تعارض زناشویی بیشتری داشتند، انتخابگردیده و بهشیوهجایگزینیتصادفی،افراددردوگروه آزمایشی و کنترل، گماشته شدند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل آزمون های مهارت های ارتباطی کویین-دام و تعهد زناشویی آدامز و جونز بوده و مداخله براساسرویکردخانواده درمانی بوونبه صورت پروتکل 8جلسه ای 90 دقیقه ای وهفتهای یک باربهشیوهمشاوره گروهیاجرا گردید. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل کواریانس تفاوت معناداری را در نتایج حاصل از پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل، نشان داد. پس می توان نتیجه گیری نمود که خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر مهارت های ارتباطی و تعهد زناشویی در زنان دارای تعارض تاثیر گذار بوده است.