05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان وجودی به صورت گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دانشجویان دختر مرحله ی عقد
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمایز یافتگی، الگوهای ارتباطی، درمان وجودی
پژوهشگران الهام فنایی (دانشجو)، احمد امانی (استاد راهنما)، ناصر یوسفی (استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش تعیین اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی دختران دانشجوی مرحله عقد بوده است. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه ی آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان عقد کرده ی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 91-92 بودند. از بین کسانی که نمرات پایین تری را به تناسب سطح تمایز خود و الگوی ارتباطی کسب کردند به شکل تصادفی20 نفر برگزیده شدند و نهایتا با انتخاب تصادفی10نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10جلسه به صورت گروهی درمان وجودی را تجربه کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده های پرسش نامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار 16spss و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است پس از مداخله به شیوه ی وجود درمانی در گروه، آزمودنی های گروه آزمایش در متغیرالگوی ارتباطی سازنده متقابل افزایش و در متغیر متوقع/کناره گیر کاهش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهند همچنین در متغیر تمایزیافتگی، جایگاه من و واکنش عاطفی افزایش معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد. یافته ها نشان داد که درمان وجودی به شیوه گروهی شیوه ای اثربخش و سودمند در جهت بهبود الگوهای ارتباطی و افزایش تمایزیافتگی و جایگاه من و کاهش واکنش عاطفی در دانشجویان دختر عقد کرده می باشد.