05 فروردین 1397
احمد اماني

احمد امانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 7224532
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی درمان- شناختی ـ رفتاری بر طرحواره-های ناسازگار اولیه و سبک-های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درمان -شناختی رفتاری، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی ناایمن، میل به مواد، معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون
پژوهشگران مژگان دهقانی (دانشجو)، ناصر یوسفی (استاد راهنما)، احمد امانی (استاد مشاور)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر درمان شناختی رفتاری بر طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون بود. این پژوهش نیمه آزمایشی، شامل یک پیش تست و پس تست با گروه های کنترل وآزمایش بود. جامعه ی آماری معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون بودند و نمونه، شامل 22 معتاد است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وگوا قرار گرفتند. متغیرهای وابسته شامل طرحواره-های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و میل به مواد بود که توسط پرسشنامه های برنن وکلارک و شیور و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه و مقیاس پیش بینی بازگشت اندازه گرفته می شدند. متغیر مستقل درمان شناختی رفتاری بود. معتادان در گروه آزمایش تحت10جلسه ی درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. داده های پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نرم افزار 19 spss و روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های این پژوهش به این صورت بود که درمان شناختی رفتاری بر بهبود طرحواره های ناسازگاراولیه و سبک های دلبستگی ناایمن و کاهش میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون مؤثر است.