سید احمد پارسا

صفحه نخست /سید احمد پارسا
سيد احمد پارسا
نام و نام خانوادگی سید احمد پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سیدحسام حسینی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1396/07/10
2 سجاد طلوعی باوند سید احمد پارسا --- 1396/07/10
3 هیوا عبدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/11/26
4 عطااله اولیایی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/07/28
5 مریم اسماعیلی نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1395/07/07
6 ارسطو حیدری سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/04/24
7 عیسی محمدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1394/12/18
8 رضا خلج سید احمد پارسا نسرین علی اکبری 1394/09/04
9 معصومه احمدی سید احمد پارسا قربان ولیئی 1394/07/28
10 سید مظهر ابراهیمی سید احمد پارسا صالح ادیبی 1393/12/20
11 ناصر راز نهان سید احمد پارسا عرفان رجبی 1393/12/20
12 وفا زندی سید احمد پارسا طیبه فدوی 1393/12/12
13 فهیم بشیری سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1393/07/26
14 فرشاد مرادی سید احمد پارسا علی محمدی 1392/11/30
15 سمانه فیضی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1392/08/21
16 سعید ابهریان سید احمد پارسا عرفان رجبی 1392/07/28
17 نرجس قابلی سید احمد پارسا عرفان رجبی 1392/07/27
18 گشین شکوهی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1392/07/13
19 شریفه مرادی سید احمد پارسا کمال خالق پناه 1392/01/21
20 علی اکبر خسرو پناه سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1392/01/21
21 چیا شیخ عارفی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/12/02
22 نادر مصطفائی راد عبدالله رسول نژاد سید احمد پارسا 1391/10/13
23 سمیرا ریزه وندی پارسا یعقوبی جنبه سرائی سید احمد پارسا 1391/09/25
24 حسن کارگر سید احمد پارسا نسرین علی اکبری 1391/09/19
25 سعدی حاجی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/09/18
26 اقبال رحیمی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/08/20
27 سیدعلی مرادی سید احمد پارسا هادی رضوان 1390/12/25
28 شهلا مظفری سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1389/04/13
29 دلارام مهدوی سید احمد پارسا صالح ادیبی 1389/03/16
30 طیبه مرادیانی محسن پیشوایی علوی سید احمد پارسا 1388/12/20
31 مهناز شریعتی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1388/12/19
32 پروین کاکایی سید احمد پارسا --- 1388/12/03
33 کیومرث گروسی سید احمد پارسا علی محمد پشت دار 1388/12/03
34 یوسف طاهری سید احمد پارسا --- 1388/10/23
35 محمد آزاد مظهری سید احمد پارسا --- 1388/01/01
36 سید بهاء الدین حسینی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1387/11/29
37 مستوره درخشی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1387/11/02
38 ناهید اشرفی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1387/06/23
39 وریا غفاری نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1387/04/12
40 محمد کهزادی نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1387/04/12
41 ژیلا صالحی سید احمد پارسا محمد مراد ایرانی 1386/12/08
42 فرشاد مرادی سید احمد پارسا عبدالله رسول نژاد 1385/11/25
43 فاطمه دیوسوار سید احمد پارسا محمد مراد ایرانی 1385/08/29