سید احمد پارسا

صفحه نخست /سید احمد پارسا
سيد احمد پارسا
نام و نام خانوادگی سید احمد پارسا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 هیوا عبدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/11/26
2 عطااله اولیایی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/07/28
3 مریم اسماعیلی نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1395/07/07
4 ارسطو حیدری سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1395/04/24
5 عیسی محمدی سید احمد پارسا نجم الدین جباری 1394/12/18
6 رضا خلج سید احمد پارسا نسرین علی اکبری 1394/09/04
7 معصومه احمدی سید احمد پارسا قربان ولیئی 1394/07/28
8 سید مظهر ابراهیمی سید احمد پارسا صالح ادیبی 1393/12/20
9 ناصر راز نهان سید احمد پارسا عرفان رجبی 1393/12/20
10 وفا زندی سید احمد پارسا طیبه فدوی 1393/12/12
11 فهیم بشیری سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1393/07/26
12 فرشاد مرادی سید احمد پارسا علی محمدی 1392/11/30
13 سمانه فیضی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1392/08/21
14 سعید ابهریان سید احمد پارسا عرفان رجبی 1392/07/28
15 نرجس قابلی سید احمد پارسا عرفان رجبی 1392/07/27
16 گشین شکوهی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1392/07/13
17 شریفه مرادی سید احمد پارسا کمال خالق پناه 1392/01/21
18 علی اکبر خسرو پناه سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1392/01/21
19 چیا شیخ عارفی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/12/02
20 نادر مصطفائی راد عبدالله رسول نژاد سید احمد پارسا 1391/10/13
21 سمیرا ریزه وندی پارسا یعقوبی جنبه سرائی سید احمد پارسا 1391/09/25
22 حسن کارگر سید احمد پارسا نسرین علی اکبری 1391/09/19
23 سعدی حاجی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/09/18
24 اقبال رحیمی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1391/08/20
25 سیدعلی مرادی سید احمد پارسا هادی رضوان 1390/12/25
26 شهلا مظفری سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1389/04/13
27 دلارام مهدوی سید احمد پارسا صالح ادیبی 1389/03/16
28 طیبه مرادیانی محسن پیشوایی علوی سید احمد پارسا 1388/12/20
29 مهناز شریعتی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1388/12/19
30 پروین کاکایی سید احمد پارسا --- 1388/12/03
31 کیومرث گروسی سید احمد پارسا علی محمد پشت دار 1388/12/03
32 یوسف طاهری سید احمد پارسا --- 1388/10/23
33 محمد آزاد مظهری سید احمد پارسا --- 1388/01/01
34 سید بهاء الدین حسینی سید اسعد شیخ احمدی سید احمد پارسا 1387/11/29
35 مستوره درخشی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1387/11/02
36 ناهید اشرفی سید احمد پارسا سید اسعد شیخ احمدی 1387/06/23
37 وریا غفاری نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1387/04/12
38 محمد کهزادی نعمت اله عزیزی سید احمد پارسا 1387/04/12
39 ژیلا صالحی سید احمد پارسا محمد مراد ایرانی 1386/12/08
40 فرشاد مرادی سید احمد پارسا عبدالله رسول نژاد 1385/11/25
41 فاطمه دیوسوار سید احمد پارسا محمد مراد ایرانی 1385/08/29