فواد فاتحي

نام و نام خانوادگی فواد فاتحي
شغل دانشجوي دانشگاه كردستان
تحصیلات ثبت نشده‌است!
مرتبه علمی ثبت نشده‌است!
وبسایت ثبت نشده‌است.
ایمیل ثبت نشده‌است!
 
 
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
 
 

خبرها

نشانی: سنندج، بلوار پاسدارن، دانشگاه کردستان
صندوق پستی: 416 ، تلفن: 6624001

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2015 University of Kurdistan. All rights reseved.