عیسی نخعی کمال آبادی

صفحه نخست /عیسی نخعی کمال آبادی
عيسي نخعي كمال آبادي
نام و نام خانوادگی عیسی نخعی کمال آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه شماره 1 پیاپی 37 (1396) 101-127
2
International Journal of Transportation Engineering Volume 4, Issue 3 (2017) Page 147-161
3
Journal of Optimization in Industrial Engineering 21 (2017) 29-40
4
International Journal of Engineering 28(8) (2016) 1-10
5 مدل سازی پیشرفته ریاضی 4 (1394) 27-55
6 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4 (1393) 99-113
7
Advanced Modeling and Optimization 17 (2015) 127-147
8
Research Journal of Management Sciences (Volume 3, Issue (12 (2014) 18-26
9
ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal Vol. 3, Issue 5, No.11 (2014) 91-97
10
International Journal of Engineering 27(9) (2014) 1385-1392
11
International Journal of Industrial Engineering Computations Volume 5 Issue 2 (2014) 179-198
12 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید شماره 2 (1392) 85-95
13
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture (Vol. 228(12 (2014) 1653-1663
14
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 24(4) (2013) 277-283
15 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 24, شماره 3 - ( IJIEPM 1392 ) (1392) 257-268
16 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 24(2) (1392) 117-139
17
International Journal of Information & Communication Technology 5(3) (2013) 25-33
18
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH Volume 40, Issue 5 (2013) 1234–1242
19
NEUROCOMPUTING 101 (2013) 190–203
20
International Journal of Advanced Robotic Systems 10(169) (2013) 1-11
21 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 23(3) (1391) 294-302
22
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) volume 23, number 3 (1391) 293-302
23
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience volume 5,number 1 (2012) 85-91
24 مدیریت تولید و عملیات دوره 5 شماره 2 (1391) 43-60
25
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 23 (1391) 93-107
26
Int. J. Production Economics 136 (2012) 116–122
27
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 60 (2012) 631–642
28
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2012) 1–20
29
International Journal of Information & Communication Technology 4(3) (2012) 21-31
30
African Journal of Business Management 6(15) (2012) 5456-5466
31
Mathematical and Computer Modelling 55 (2012) 1722–1733
32
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(12) (2011) 1578-1585
33
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING Volume 61 Issue 4 (2011) 5456-5466
34
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 38 (2011) 1667–1677
35
journal of software engineering and applications 4 (2011) 603-608
36
Int. J. Production Economics Volume 136, Issue 1 (2011) 116-122
37 مدیریت تولید و عملیات دوره دوم، پیاپی(2)‏، شماره (1) (1390) 28-1
38
NEUROCOMPUTING 74 (2011) 2083-2095
39
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2011) 1–24
40
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 38 (2011) 12630–12642
41 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 4 (1389) 168-177
42
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 49 (2011) 5851-5857
43
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 58 (2010) 373–381
44
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2010) 1–25
45 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 4 (9) (1388) 1-18
46 پژوهشنامه حمل و نقل 3 (1388) 269-286
47 پژوهشنامه بازرگانی 52 (1388) 163-185
48
scientia iranica 16 (2009) 36-54
49
scientia iranica 16 (2009) 36-54
50
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 6 (1388) 106-116
51
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 6 (1388) 12-18
52
Journal of industrial and systems engineering 1 (2008) 304-317
53
Journal of industrial and systems engineering 1 (4) (2008) 304-317
54 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 3 (4) (1387) 1-10
55
Journal of applied sciences 8 (22) (2008) 4040-4050
56 پژوهشنامه بازرگانی 48 (1387) 133-163
57
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 5 (5) (1387) 590-597
58
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 5 (5) (1387) 582-589
59 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 3 (5) (1387) 27-46
60
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 5 (1387) 582-589
61
World Applied Sciences Journal (نامعتبر) 5 (1386) 590-597
62 مجله استقلال 26(2) (1386) 41-52
63 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 10 و 11 (1386) 215-241
64 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 2 (1386) 19-30
65 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 9 (1386) 162-192
66 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 2 (3) (1386) 13-24
67
Journal of industrial and systems engineering 1 (2) (2007) 116 -129
68
Journal of industrial and systems engineering 1 (2007) 116-129
69 مجله استقلال 26 (2) (1386) 41-52
70 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج 2 (2) (1386) 1-10
71
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 58 (2007) 134-140
72 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 6 (1385) 77-98
73 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 6 (1385) 77-98
74
OPERATIONS RESEARCH Vol. 48, No. 1 (2000) 1-29
75
Operation Reseach USA 48 (2000) 1-27
76
scientia iranica (In Press)