مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش و تحلیل سطوح توسعه ...
عنوان سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژة کلیدی: مسکن، بهداشت و درمان، توسعه یافتگی، آنالیز تاکسونومی، مدلسازی، راهبرد توسعه
چکیده نخستین قدم در برنامه ریزی توسعه منطقه ای، شناسایی وضع موجود آن مناطق می باشد که این شناسایی مستلزم تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشد. برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. جهت رتبه بندی بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاماً جوابهای یکسانی در پی ندارد. در میان این روشها آنالیز تاکسونومی با تلفیق نمودن شاخصهای مختلف توسعه درجة توسعه یافتگی آن مناطق را مشخص می کند. پژوهش حاضر 16 نقطة شهری استان گلستان و 9 شهرستان این استان را با توجه به شاخصهای متعدد مسکن و ساختمان، تأسیسات و تجهیزات شهری، فرهنگی، نیروی انسانی و آموزشی، اشتغال … به صورت مجزا و ترکیبی از لحاظ سطوح توسعه یافتگی رتبه بندی کرده و با ارائه یک متد جدید توسعة بین بخشی و تعیین نقاط حد بحرانی و جایگاه مراکز سکونتگاهی، راهبردهای بخشی و ترکیبی جهت رسیدن به توسعه را ارائه نموده است.
پژوهشگران مجتبی قدیری (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)