مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اثرات طرحهای توسعه ...
عنوان ارزیابی اثرات طرحهای توسعه بربافت های کهن شهری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها طرح تفصیلی،طرح جامع،توسعه فیزیکی،مداخله ،راهکار
چکیده از جمله سیاستهای موثروحساس توسعه شهری را می توان برنامه های مداخله در بافتهای کهن شهری دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،زیست محیطی و کالبدی قابل تجزیه و تحلیل هستند. در حالی که شالوده وبافت کهن بسیاری از شهرهای ایران از جمله سنندج با ارزشهای تاریخی ،فرهنگی،واجتماعی کشور همخوانی دارند ،تدوین سیاستهای منسجم و جامع مداخله در این بافتها به شدت نادیده گرفته شده است.از مهمترین راهکار ها و سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ،گذر بندی و تحمیل بی مطالعه آن بر کالبد شهر است که از ایرادات اساسی وارد بر طرحهای توسعه شهری(جامع و تفصیلی )محسوب می گردد. شهر سنندج مرکز استان کردستان در طی 40 سال اخیر شاهد تحولات گوناگونی بوده که به صورت توسعة شدید کالبدی درون شهری نمود پیدا کرده است. این مقاله به بررسی اثرات طرحهای توسعه شهری بر کالبد تاریخی شهرهمچون گسیختگی سازمان محله ای، تغییر نقش ، عملکرد واستخوان بندی شهری ، فرسودگی بافت قدیم در برابر توسعه های جدید شهری ،بی هوویتی بافت جدید شهری، ...... می پردازد.
پژوهشگران احمد پور احمد (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)، پروانه زندی (نفر سوم)