مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی روند والگوی توسعه ...
عنوان بررسی روند والگوی توسعه فیزیکی شهر سنندج با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها GIS ، RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی.
چکیده مقالة حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در أبتدأ همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانکهای اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعة فیزیکی شهر، زمینهای کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب وکاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روشهای متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چندمتغیره) چون Boolean Logic وIndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (mage enhancement) وآشکار سازی تصاویر ماهواره ایTM (1998و1990)، عملیات تصحیح هندسیgeometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و دادهای مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحلة دوم تحلیل سلسله مراتبی(Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعة شهری از طریق مکان یابی یک پهنة 12 کیلومترمربعی در شمال غرب سنندج ارائه شده است.
پژوهشگران احمد پور احمد (نفر اول)، علی یدقار (نفر دوم)، کیومرث حبیبی (نفر سوم)