مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل تناسب زمین جهت توسعه ...
عنوان تحلیل تناسب زمین جهت توسعه کالبدی با استفاده از روش مبتنی بر سیستم اطلاعات (MCDA) تحلیل تصمیم چند معیاره جغرافیایی (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژگان کلیدی: تناسب زمین، تحلیل تصمیم چندمعیاره، توسعه کالبدی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بابلسر.
چکیده توسعه کالبدی بدون برنامه و اندیشیده نشده یکی از مهمترین معضلاتی میباشد که شهرهای کشورهای جهان سوم با آن مواجه هستند. این مسأله در کشور ما نیز در اکثر شهرها دیده میشود . شناخت و مکانیابی اراضی مناسب برای توسعه کالبدی شهرها میتواند اقدامی مهم و اساسی در جهت کاهش مشکلات ناشی از توسعه کالبدی بدون برنامه و لجام گسیخته باشد. این شناخت میبایست با درنظر گرفتن مهمترین پارامترهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین لحاظ کردن اهمیت هر کدام از این پارامترها صورت بگیرد تا توسعه کالبدی شهر کمترین تبعات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... را بر شهروندان و منطقه تحمیل کند. این پژوهش به دنبال آن است تا مدلی را جهت تحلیل تناسب زمین جهت توسعه کالبدی شهرها با استفاده از ارائه داده و در ادامه از (GIS) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (MCDA) روش تحلیل تصمیم چند معیاره این مدل جهت مکانیابی مناسبترین اراضی برای توسعه کالبدی شهر بابلسر استفاده کند.
پژوهشگران صدیقه لطفی (نفر اول)، کیومرث حبیبی (نفر دوم)