مشخصات پژوهش

صفحه نخست /همسا ن سازی شرح خدمات تهیه طر ...
عنوان همسا ن سازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات....
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها واژگان کلیدی: بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی، شرح خدمات، همسان سازی
چکیده تنوع دیدگاههای موجود نسبت به نوع مداخله در بافتهای تاریخی واز جهتی اعمال قدرت نسبی هر کدام از آنها در صحن ههای اجرایی باعث شده تا مساله بافتهای تاریخی به یکی از پیچیده ترین مسایل شهرسازی معاصر تبدیل شود. بنابراین در سا لهای گذشته و در راستای بهبود وضعیت این بافت ها طرح و برنامه هایی گوناگونی ارائه شده است. از جمله مهمترین این طرح ها شرح خدمات سه گانه ملاک عمل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران م یباشد. بررسی و مطالعه شرح خدمات طر حهای گذشته و بررسی موارد عدم موفقیت این طر حها و شناخت نقاط ضعف شرح خدمات موجود از منظر حقوقی، فنی، اقتصادی و اجرایی... نشان م یدهد که تهیه شرح خدمات طرح های بهسازی و نوسازی باف تهای فرسوده و ناکارآمد شهری متناسب با ویژگ یهای هر یک از باف تها لازم و ضروری است. از آنجا که مداخله در باف تهای شهری با رویکرد و اهداف مختلف صورت م یگیرد و گرای شهای سلیق های و منافع بخشی و دستگاهی م یتواند اینگونه طر حها را به سمت و سوی مختلفی هدایت کند، ضرورت تدوین شرح خدمات همسان سازی برای تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی احساس م یشود. این همسا نسازی باید بصورتی انجام شود که ویژگ یهای محیطی و شرایط خاص هر بافت بتواند در تهیه طر حها مدنظر و توجه قرار گیرد.
پژوهشگران کیومرث حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل مشکینی (نفر دوم)، آرمان رحیمی کاکه جوب (نفر سوم)