مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقد وآسیب شناسی سیاستگذاری و ...
عنوان نقد وآسیب شناسی سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مسکن مهر، آسیب شناسی، شهرهای جدید ، ذینفع ، ذینفوذ
چکیده طرح مسکن مهر به عنوان مهمترین اقدام دولت نهم در بخش مسکن در راستای تأمین مسکن متناسب با نیاز دهک های پایین درآمدی جامعه که تاکنون از تسهیلات دولتی جهت مسکن بی بهره بوده اند، ارائه شده ودردولت دهم نیز ادامه یافت. این طرح با تبعات خاص اجتماعی و اقتصادی خود به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فعلی و آتی نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایران محسوب خواهد گردید . در پژوهش پیشرو سعی شده است که با توجه به آسیبهایی که متوجه مسکن مهر است، به تحلیلی از وضعیت مسکن و عومل تاثیرگذار بر آن در سطح کلان پرداخته شود . به این ترتیب ضمن بازشناسی مزایا و منافع حاصل از طرح از دیدگاه گروههای ذینفغ و ذینفوذ نیز مسکن مهر آسیب شناسی ، دسته بندی و تحلیل شده است. این آسیبها شامل کمبود زیرساختها در شهرهای جدید، در نظر نگرفتن ویژگی های فرهنگی و تنوع مسکن ، مسائل و مشکلات مربوط به تمرکز مسکن مهر در شهرهای جدید ، مشکلات مدیریتی ، مشکلات مربوط به آماده سازی و مشکلات فرهنگی در شهرهای کوچک می باشد. توجه به مشکلات اساسی شهرهای جدید در زمینه اشتغال و زیرساختها، تنوع در واحدهای ساخته شده، برنامه ریزی جامع و غیربخشی اسکان جمعیتی، مدیریت واحد و جلوگیری از تشریفات اداری و توجه به شرایط بومی و محلی شهرها باعث می شود آسیبهای که متوجه مسکن مهر است کاهش یافته و به موفقیت بیشتر آن یاری رساند .
پژوهشگران کیومرث حبیبی (نفر اول)، مصطفی بهزاد فر (نفر دوم)، کمال ترابی (نفر سوم)، وحید محکی (نفر چهارم)