پایان‌نامه

ارائه مدل ارتباط عدالت سازماني، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

عنوان ارائه مدل ارتباط عدالت سازماني، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
زبان فارسی (یا سایر زبان‌های راست به چپ)
کلیدواژه‌ها عدالت سازماني، تعهد سازماني ، دلبستگي شغلي ، سازمان تربيت بدني.
چکیده اين تحقيق به منظورارتباط عدالت سازماني، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در سازمان تربيت بدني انجام گرفت. بر اساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند جهت جمع اوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه عدالت سازماني (نيهوف و مورمن 1993) پرسشنامه تعهد سازماني(مير و آلن1990) و پرسشنامه دلبستگي شغلي (كانونگو1983) استفاده شد. براي تحليل داده ها از آزمون تي استيودنت، تحليل واريانس يك راهه ضريب همبستگي پيرسون رگرسيون چند متغيره و براي ارائه مدل از روش مدل معادلات ساختاري استفاده شد نتايج ازمون تي استيودنت و تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه : در ادراك عدالت سازماني و تعهد سازماني با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت سابقه خدمت وضعيت استخدامي) تفاوت معناداري وجود نداشت. اما در ادراك عدالت سازماني و تعهد سازماني با سطوح تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده شد همچنين بين ميزان دلبستگي شغلي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي(جنسيت،سابقه خدمت، وضعيت استخدامي،سطوح تحصيلي) تفاوت معناداري وجود نداشت. ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه : رابط مثبت و معناداري بين عدالت سازماني با تعهد سازماني ، عدالت سازماني با دلبستگي شغلي و تعهد سازماني با دلبستگي شغلي وجود دارد.آناليز رگرسيون چند متغيره نشان داد كه از بين ابعاد عدالت سازماني عدالت توزيعي(0/305) و از بين ابعاد تعهد سازماني تعهد عاطفي (0/278) و تعهد مستمر(0/276) متغير هاي پيش بين دلبستگي شغلي مي باشند. در نهايت مدل تحليلي دلبستگي شغلي بر حسب متغيرهاي عدالت سازماني و تعهد سازماني ارائه گرديد و نتايج نشان داد كه مدل از برازش مناسبي برخوردار است. مدل ارائه شده در اين تحقيق نشان داد كه تعهد سازماني و عدالت سازماني 0/81 درصد تغيرات دلبستگي شغلي را تبيين مي كنند. كه تعهد سازماني ضريب اثر بيشتري (0/47) بر دلبستگي شغلي نسبت به عدالت سازماني (0/16) داشت نتايج مدل معادلات ساختاري همچنين نشان داد كه 0/79 درصد تغيرات تعهد سازماني را نيز مي توان از طريق عدالت سازماني تبيين كرد . بنابراين مديران سازمان تربيت بدني با به كار بردن عدات سازماني نه تنها مي توانند ادراك كاركنان را به تعهد سازماني افزايش دهند ، بلكه مي توانند بروز دلبستگي شغلي كاركنان را كه در اثر بخشي سازماني موثر است افزايش دهند.
پژوهشگران فريبرز ظريفي (دانشجو)، بهرام يوسفي (استاد راهنما)، سعيد صادقي بروجردي (استاد مشاور)

نشانی: سنندج، بلوار پاسدارن، دانشگاه کردستان
صندوق پستی: 416 ، تلفن: 6624001

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2015 University of Kurdistan. All rights reseved.