05 فروردین 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
باز اندیشی نسبیت زبانی با رویکرد شناختی و استناد بر داده های زبان فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ﻧﺴﺒﻴﺖ زﺑﺎﻧﻲ، ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ، ﺻﻮرت زﺑﺎﻧﻲ، ﺗﺼﻮر اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ، ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﻲ، روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
پژوهشگران ابراهیم بدخشان (نفر اول)، حسن آزموده (نفر دوم)

چکیده

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از دﻳﺪﮔﺎه زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻓﺮﺿﻴﻪی ّ ﺳﺎﭘﻴﺮ ـ ورف ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اراﺋﻪ و در ﭘﻲ ِآن ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آراء زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ّ ﭘﺮدازﻳﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ادﻟﻪی ﻋﻘﻠﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دادهی زﺑﺎنﻫﺎی دمِدﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺮﺑﻲ؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻮﭘﻴﺎﻳﻲ؛ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ در ﻓﺮاﮔﻴﺮی و درک ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺼﻮرات و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ؛ و ﻫﻢ در ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻧﺤﻮهی ﺗﻔﻜﺮ و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ، از ﻣﻬﻢ ّ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻮر واﺣﺪ و ﺗﺼﻮ ّر اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در روﻧﺪ ﺗﻔﻜﺮ دارﻧﺪ.