گروه زبان و ادبیات کردی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات کردی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

فرهاد  محمدی
گروه:  گروه زبان و ادبیات کردی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
بهروز  چمن آرا
گروه:  گروه زبان و ادبیات کردی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
زانیار  نقشبندی
گروه:  گروه زبان و ادبیات کردی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
یداله  پشا آبادی
گروه:  گروه زبان و ادبیات کردی
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری