گروه فیزیک

گروه فیزیک از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

فواد  قاسمی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فردین  خیر اندیش
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
علی  آفتابی هرسینی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بندر  آستین چپ
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سعداله  ابراهیمی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مسعود  قطبی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
کیومرث  کرمی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
بهروز  ملک الکلامی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
زهرا  عالمی پور
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
شهریار  سلیمی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
خالد  سعیدی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
آرش  سروری خراشاد
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمد رضا  ستاره
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
عبدالله  حسن زاده
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی