کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته اخلاق در پژوهش های زیست ...

آزاد  همتی
گروه:  گروه روانشناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  متخصص آمار/اپیدمیولوژی
اقبال علی  میرزائی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  حقوقدان
امید  عیسی نژاد
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  نیمه تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  پژوهشگر
یدالله  زارع زاده
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  Unknown
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  متخصص اخلاق پزشکی
محمد صالح  مولانایی کمانگر
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  Unknown
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  روحانی
برهان  حسینی
گروه:  -
دانشکده:  -
حوزه تحقیق:  Unknown
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  نماینده جامعه
شمس الدین  احمدی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  پژوهشگر
محمد رحمان  رحیمی
گروه:  گروه تربیت بدنی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حوزه تحقیق:  تجربی
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  دبیر کمیته
کیومرث  کرمی
گروه:  گروه فیزیک
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
حوزه تحقیق:  نظری
رتبه علمی: 
سمت در شورا:  رئیس کمیته