طرحهای پژوهشی خارجی تصویب شده در سال 1390

ردیف

عنوان طرح

مجری (مجریان)

اعتبار طرح (میلیون ریال)

کارفرما

تاریخ شروع

دانشکده گروه

1

سید بختیار سجادی

ادبیات معاصر کردی - چهرهها و آثار برجسته

40

استانداری

90/4/6

ادبیات

زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

2

امجد زبردست

بررسی وضعیت برنامه های جایگزینی مدیریت در ادارات و سازمانهای استان کردستان

100

استانداری

90/4/6

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

3

جمال سلیمی

بررسی روند شاخصهای توسعه (بهداشت - آموزش و اقتصاد) استان کردستان در دهه گذشته

50

استانداری

90/4/6

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

4

پرویز کفچه

شناسایی قابلیتهای راهبردی برای ایجاد مزیت رقابتی در استان کردستان

100

استانداری

90/4/6

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

5

رضا شافعی

تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی جهت ارتقای جایگاه بانک ملی استان کردستان

120000000

90/10/20

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

6

محمد علی زارعی

غربال گری گیاهان دارویی استان کردستان جهت یافتن مهار کننده های آنزیمی با کاربردهای دارویی

90

استانداری

90/4/6

علوم

علوم زیستی

7

عادل سی و سه مرده

بررسی تاثیر شدتهای مختلف تنش خشکی و مصرف کود از ته بر درصد پروتئین و خصوصیات نانوایی گندم دیم در استان کردستان

50

استانداری

90/4/6

کشاورزی

زراعت

8

بهمن بهرام نژاد

کلونینگ و مطالعه اکسپرشن ژنهای دیفنسین در توت فرنگی استان کردستان

70

استانداری

90/4/6

کشاورزی

زراعت

9

عثمان عزیزی

ارزیابی سیلوی بستر جوجه های گوشتی بر عملکرد پرواری گوساله های هلشتاین

60

استانداری

90/4/6

کشاورزی

علوم دامی

10

امجد فرزین پور

طرح شناسایی مولکولی ویروسهای برونشیت عفونی طیور در مزارع پرورش جوج های گوشتی استان کردستان

180

استانداری

90/4/6

کشاورزی

علوم دامی

11

قربانعلی صادقی - احمد کریمی

تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی امکان استفاده از گیاهان دارویی استان کردستان در جیره جوجه های گوشتی

70

استانداری

90/4/6

کشاورزی

علوم دامی

12

احمد کریمی

ارزیابی ارزش تغذیه سه رقم گندم غالب استان کردستان با و بدون افزودن آنزیم در تغذیه جوجه های گوشتی

55

استانداری

90/4/6

کشاورزی

علوم دامی

13

اسعد وزیری

بررسی توانمندی چند برنامه واکسیناسیون طیور گوشتی در ایجاد ایمنیهمورال علیه بیماریهای برونشیت و نیوکاسل در پرندگان آزمایشی و تجاری در استان کردستان

175980000

90/7/1

کشاورزی

علوم دامی

14

احمد کریمی - قربانعلی صادقی

مقایسه سه نوع کنسانتره مورد استفاده در تغذیه جوجه های گوشتی

8000000

90/9/29

کشاورزی

علوم دامی

15

جعفرعبداله زاده

شناسایی قارچهای مرتبط با خشکیدگی های سرشاخه، لکه برگیها، پوسیدگیهای میوه و شانکرهای درختان میوه در استان کردستان

100

استانداری

90/4/6

کشاورزی

گیاهپزشکی

16

بختیار محمدی

تحلیل آسایش اقلیمی استان کردستان

40

استانداری

90/4/6

منابع طبیعی

جغرافیا

17

برزان بهرامی کمانگر

تهیه بانک DNA بارکدینگ ذخایر ماهیان استان کردستان

125

استانداری

90/4/6

منابع طبیعی

شیلات

18

مهدی الهی

بررسی آلودگی آب و رسوبات سطحی دریاچه زریوار به فلزات سنگین در دو فصل بهار و پاییز

30

استانداری

90/4/6

منابع طبیعی

محیط زیست

19

کامران چپی

تاثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصولات استراتژیک کشاورزی و باغی استان کردستان

135

استانداری

90/4/6

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

20

پرویز کرمی

بررسی پویایی مواد آلی خاک در مراتع استان کردستان با استفاده از مدل Gentury

80

استانداری

90/4/6

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

21

علیرضا حبیبی

توسعه یک نرم افزار جهت ارزیابی خودکار عملکرد لرزه ای قابهای بتنی

40

استانداری

90/4/6

مهندسی

عمران

22

مهرداد خامفروش

طراحی و ساخت واحد پیشکار جهت استخراج فوق بحرانی عصاره گیاهان دارویی استان کردستان و مدلسازی فرآیند جهت رسیدن به شرایط بهینه عملیاتی

80

استانداری

90/4/6

مهندسی

مهندسی شیمی

23

فردین احمدی زر

بررسی پتانسیلهای استان کردستان از نظر دسترسی به منابع تامین انرژیهای نور و ارائه راهکارهای مفید

70

استانداری

90/4/6

مهنسی

صنایع

24

صالح صالحی

بررسی عملکرد تولید شیر گاوهای آمیخته کردستان در شرایط روستایی به منظور تعیین سهم خونی مناسب

20

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

25

محمد کمال الدین عباسی

بررسی و انتخاب بهترین مالچ دهی توت فرنگی در استان کردستان

55

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

26

محمد حسین سدری

بررسی اثر زمان و سطوح مختلف مصرف کود ازته بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی در کردستان

85

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

27

صلاح الدین کمانگر

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در کشت پاییزه در استان کردستان

25

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

28

بایزید یوسفی

ارزیابی عملکرد گل و اسانس ژنوتیپهای برتر گل محمدی Rosa damascene در شرایط مختلف اکولوژیکی

60

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

29

محمد خضری

بررسی میزان شیوع انگلهای خونی آنا پلاسما، بایزیا و تیلریا در گاوداریهای استان کردستان

145

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

30

نسرین مقیمی

تعیین شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و بیماریهای روماتولوژی در شهر سنندج (برنامه جامع نگر کنترل بیماریهای روماتیسمی)

290

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

31

امید گیاهی

بررسی تاثیر مواجهه با گرد و غبار آرد بر حجمها و علائم تنفسی و ارتباط آن با تغییرات سلولی خلط در بین کارگران شاغل در نانوایی درسال 1389 - 1390

50

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

32

علی جلیلی

ساخت داروی مزوبیل و بررسی اثر آن در مدل موشی (مشترک با دانشگاه کردستان)

140

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

33

شیرین رحمانی

آسیب شناسی فضاهای تفریحی استان

60

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

34

حمید رضا مجردی

مطالعه بررسی راهکارهای کاهش غلظت آلودگیهای گرد و غبار در اماکن عمومی و خصوصی

40

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

35

شاهین فکور

ارزیابی تاثیر ضد کرمی عصاره گیاه بلوط بومی استان کردستان Quercus robur علیه نماتودهای گوارشی گوسفند

130

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

36

مطلب بایزیدی

مکان یابی احداث توربینهای بادی در مناطق مناسب استان کردستان

55

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه

37

هیرش سلطان پناه

عارضه یابی و طراحی مجدد فرایندهای نظام توزیع در استان کردستان

150

استانداری

90/4/6

پژوهشگر خارج از دانشکاه