طرحهای پژوهشی داخلی تصویب شده و در دست اجرا در سال 1391

ردیف

عنوان طرح

مجری (مجریان)

اعتبار طرح

تاریخ شروع

دانشکده گروه

1

جداسازی و پیش تغلیظ کبالت II به صورت زوج یون با روش میکرو استخراج مایع و آنالیز در نمونه های حقیقی با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی

سلیمان بهار

15/000/000

91/1/30

علوم

شیمی

2

اثر شبیه سازی دینامیک مولکولی آنزیم لیپاز B با آمینو اسیدهای اکسید شده

مهدی ایرانی

19/000/000

 

علوم

شیمی

3

تولید زیستی نانو ذرات روی به وسیله میکروارگانیسم های بومی غربال گری شده

مراحم آشنگرف

19/800/000

91/9/7

علوم

شیمی

4

تهیه نانو ذرات نقره به وسیله احیای میکروبی

مراحم آشنگرف

25/000/000

91/9/7

علوم

شیمی

5

حل مسایل مقدار ویژه تعمیم یافته متقارن توسط روش کاهشی اس وی دی - کیو آر متقارن

مراد احمد نسب

30/000/000

91/1/30

علوم

ریاضی

6

بررسی احکام مقاصه در فقه مذاهب خمسه و قانون مدنی ایران

فرزاد پارسا

24/400/000

91/1/30

علوم انسانی و اجتماعی

فقه شافعی

7

رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن (سواد هیجانی) با سواد دانشگاهی در اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان

احمد امانی

19/850/000

91/1/30

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

8

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عدم پرداخت به موقع مالیات و فرار مالیاتی مودیان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان کردستان)

محمد نظری پور

9/980/000

91/3/10

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

9

تهیه مدل سرعت لایه های زیر سطحی با استفاده از توموگرافی موج نقطه فرود نرمال، مطالعه موردی بر روی یک داده واقعی

هاشم شاهسونی

199/150/000

91/4/3

مهندسی

معدن

10

مدلسازی تعادل فازی دی اکسید کربن+عصاره پریپریوکا در فشارهای بالا با استفاده از معادلات حالت مکعبی

طهماسب حتمی

19/700/000

91/4/6

مهندسی

مهندسی شیمی

11

برآورد انرژی قابل متابولیسم گندم سرداری با و بدون مصرف آنزیم در جوجه های گوشتی

اردشیر شیخ احمدی

10/000/000

 

کشاورزی

علوم دامی

12

اثر تنش اسمزی روی باززایی جوانه های نابجا از ریز نمونه های برگ زالزالک

علی اکبر مظفری

19/650/000

91/4/24

کشاورزی

باغبانی

13

اثر تیمارهای اسانس بنه و کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه انگور رقم رشه

ناصر قادری

19/500/000

91/8/28

کشاورزی

باغبانی

14

طراحی دستگاه CPC

جلال رستم زاده - بهمن بهرام نژاد

90/000/000

91/8/16

کشاورزی

زراعت

15

ردیابی ویروسهای مهم توت فرنگی در استان کردستان با روش مولکولی PCR - RT

محمد حاجی زاده

29/000/000

91/8/16

کشاورزی

گیاهپزشکی

16

مطالعه بیماریزایی تعدادی از قارچهای متعلق به تیره Botryosphaeriaceae جدا شده از درختان میوه و جنگلی در شرایط گلخانه

جعفر عبدالله زاده

29/000/000

91/8/28

کشاورزی

گیاهپزشکی

17

پهنه بندی و تحلیل تغییرات مکانی - زمانی شاخصهای فرین دما در استان کردستان

محمد دارند

17/000/000

91/4/10

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

18

تحلیل روند و شناسایی موجهای گرم و سرد استان کردستان

محمد دارند

13/000/000

91/4/10

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

19

مطالعه فراوانی و شدت پیچانه های تراز 500 هکتوپاسکال در ایران طی نیم قرن اخیر

بختیار محمدی

12/000/000

91/4/10

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی