طرح‌های پژوهشی داخلی تمام شده در سال 1391

ردیف

 

عنوان طرح

نام مجری

اعتبار طرح (ریال)

زمان اجرا

دانشکده گروه

1

توسعه روش میکرو استخراج مایع جهت استخراج فلزات یا ترکیبات آلی به روش اسپکتروسکوپی یا کروماتوگرافی

سلیمان بهار

88/9/21

الی

91/8/8

علوم

شیمی

2

بررسی دخالت کانال‌های کلسیمی و پتاسیمی در خاصیت ضد دردی مورفین و لیتیوم در موش کوچک آزمایشگاهی

شمس‌الدین احمدی

25/000/000

89/4/6

الی

91/2/17

علوم

علوم زیستی

3

بعد نوتری مدولهای کوهمولوژی موضعی

امیر مافی

19/900/000

88/7/4

الی

91/3/2

علوم

ریاضی

4

بررسی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در شرکت‌های کوچک (مطالعه موردی: شهرستان سنندج)

محمد نظری پور - دلیر ناصر آبادی

9/980/000

90/8/2

الی

91/3/30

علوم انسانی و اجتماعی

حسابداری

5

شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس سنجش بالینی مک مستر

ناصر یوسفی

19/840/000

90/2/13

الی

91/3/30

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

6

شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده

ناصر یوسفی

19/840/000

90/4/20

الی

91/3/30

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

7

بررسی میزان پذیرش و بهره گیری از تجارت الکترونیک در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان و عوامل موثر بر آن

رضا شافعی

15/000/000

90/2/27

الی

91/8/27

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

8

بازنمایی هویت جمعی در نشریات دانشجویی دانشگاه کردستان

امید قادرزاده

19/950/000

89/12/11

الی

91/1/30

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

9

بررسی اثر بافت خاک بر منحنی کالیبراسیون TDR برای اندازه گیری رطوبت

 عیسی معروف پور

12/000/000

86/9/13

الی

91/1/30

کشاورزی

آب

10

ارزیابی برخی صفات فیزیکی حبه انگور سیاه (رقم رشه کردستان)

جلال خدایی - هادی صمیمی اخیجهانی

23/325/000

 

89/4/15

الی

91/8/1

کشاورزی

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

11

مدل‌سازی استخراج فوق بحرانی ترکیبات بیواکتیو از گیاه ماسلا با استفاده از اتانول به عنوان کمک حلال

طهماسب حتمی

19/700/000

90/9/2

الی

91/12/24

مهندسی

مهندسی شیمی

12

مفهوم اشرافیت و فضا در شهرهای کردنشین

هوشمند علیزاده

19/560/000

89/7/4

الی

91/6/30

هنر

شهرسازی

13

بهینه سازی تخصیص منابع رادیویی برای اشتراک طیفی در شبکه های سلولی مخابراتی

محمد فتحی

19/900/000

90/4/27

الی

91/8/8

مهندسی

برق