طرحهای پژوهشی داخلی تمام شده در سال 1390

ردیف

 

عنوان طرح

نام مجری

اعتبار طرح (ریال)

زمان اجرا

دانشکده گروه

1

هنجارگریزی معنایی ردیف در قصاید خاقانی

سید احمد پارسا

19/840/000

88/7/20

الی

90/8/23

ادبیات

ادبیات فارسی

2

خواص جانبی درجه سوم آزمون امتیاز برای فرایندهای پواسن ناهمگن

خسرو فضلی

15/000/000

86/8/16

الی

89/8/23

علوم

آمار

3

حل عددی مسائل مقدار مرزی (روش شبه طیفی فوریه)

امجد علی پناه

13/500/000

86/4/17

الی

90/8/23

علوم

ریاضی

4

استفاده از پایه های مثلثی برای حل معادلات تعادلی جمعیت

امجد علی پناه

18/000/000

89/1/22

الی

90/10/10

علوم

ریاضی

 

5

تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر تغییرات هورمون ویسفاتین و انسولین در مردان سالم

داریوش شیخ الاسلامی وطنی

25/300/000

88/8/26

الی

90/12/15

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

6

بررسی رابطه بین سبک زندگی و سرمایه/مصرف فرهنگی طبقه متوسط شهر سنندج

جمال محمدی

19/840/000

89/9/9

الی

90/4/1

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

7

علل افزایش تقاضا برای آموزش سایه ای در بین دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سنندج

ناصر شیربگی

18/220/000

88/3/5

الی

90/10/7

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

8

آسیب شناسی علل ناکارآمدی تحقیقات در حوزه علوم انسانی از نظر اساتید حوزه علوم انسانی

نعمت الله عزیزی - سید احمد پارسا

19/720/000

85/12/28

الی

90/12/30

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

9

برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان

بختیار جواهری

18/000/000

89/1/23

الی

90/3/4

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

10

بررسی اثر سنگ بستر بر نرخ تجزیه لاشبرگ گونه های راش، ممرز و پلت در جنگلهای منطقه اسالم

وحید حسینی

14/115/500

85/4/21

الی

90/5/3

منابع طبیعی

جنگلداری

11

بررسی وجود بازوی کروموزومی IRS چاودار در ارقام گندم نان ایرانی

قادر میرزاقادری

30/000/000

88/7/4

الی

90/3/28

کشاورزی

زراعت

12

اثرات استفاده از سطوح مختلف مس مازاد بر احتیاجات در مرحله آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی

احمد کریمی

20/000/000

87/5/12

الی

90/7/24

کشاورزی

علوم دامی

13

پاسخ جوجه های گوشتی به سطوح مختلف گاودانه خام و عمل آوری شده به همراه مکمل اسیدهای آمینه

قربانعلی صادقی

15/200/000

85/9/18

الی

90/8/1

کشاورزی

علوم دامی

14

وضعیت اکسیدهای آهن و رابطه آنها با پتانسیل تولید رسوب در خاک (مطالعه موردی محدوده مشرف به سد قشلاق)

بابک سوری

30/000/000

87/2/29

الی

90/9/1

منابع طبیعی

محیط زیست

 

15

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی رقم کردستان (کشت شده در استان کردستان)

هادی صمیمی اخیجهانی - جلال خدایی

27/605/000

89/2/1

الی

90/10/4

کشاورزی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

16

تحلیل روند بارش استان کردستان به کمک روشهای آماری ناپارامتری

بختیار محمدی

20/000/000

89/9/10

الی

90/3/28

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

17

تهیه نقشه تراکم جنگل (تعداد درخت در هکتار) با استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT - 5 در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای آرمرده بانه)

مهتاب پیرباوقار - لقمان قهرمانی

19/930/000

88/3/18

الی

90/3/11

منابع طبیعی

جنگلداری

18

تحلیل پایداری گذاری یک سیستم قدرت بر اساس مطالعه توصیفی شاخص (های) الکتریکی

حسن بیورانی

19/880/000

88/3/27

الی

90/1/14

مهندسی

برق

 

19

بررسی ساماندهی مجدد فرایندهای خدمت دهی در بانک با استفاده از مدلهای صف

جمال ارکات

19/825/000

89/1/14

الی

90/12/8

مهندسی

صنایع

20

ارائه یک الگوریتم ممتیک جدید برای حل مسئله تشکیل سلول تعمیم یافته

جمال ارکات

25/000/000

89/1/14

الی

90/12/8

مهندسی

صنایع

21

ارزیابی ضوابط آئین نامه قبل ایران (آبا) برای طراحی دیوارهای برش بدن مسلح

هوشنگ دباغ

16/380/000

85/9/18

الی

90/11/9

مهندسی

عمران

22

ارائه یک روش تقریب سازی موثر برای بهینه یابی سازهای

علیرضا حبیبی

19/900/000

89/2/18

الی

90/11/23

مهندسی

عمران

23

یک روش موثر برای تحلیل حساسیت شکل مدهای ارتعاشی قابهای ساختمانی

علیرضا حبیبی

9/950/000

89/11/6

الی

90/11/23

مهندسی

عمران

24

آنالیز و شبیه سازی فرایند اکستروژن زاویه دار دو طرفه با کانالهای برابر

آرمان حسنی

29/274/800

88/10/12

الی

90/4/13

مهندسی

مکانیک

25

ارتعاشات آزاد استوانه های دوار

سیروان فرهادی

19/700/000

89/12/16

الی

90/10/7

مهندسی

مکانیک