مقالات چاپ شده در مجلات داخلی در سال 1390

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده /نویسندگان

عنوان مجله

تاریخ چاپ (شماره چاپ)

دانشکده

گروه

1         

یادگار کریمی

بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)

پژوهشهای زبانی

دوره ۲ - شماره ۲ - پاییز و زمستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان انگلیسی و زبان شناسی

2         

یادگار کریمی - زانیار نقشبندی

ساختهای فعلی استمراری - تأکیدی در گویش هورامی

پژوهشهای زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

دوره ۲، شماره ۱،۱۳۹۰،۱۰۰ - ۸۳

ادبیات

زبان انگلیسی و زبان شناسی

3         

ابراهیم بدخشان - فاطمه جودکی

شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب

علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

۸،۱۳۹۰،۱ - ۲۶

ادبیات

زبان انگلیسی و زبان شناسی

4         

حسن سرباز - داودگرگیج زرین پور

بررسی تطبیق فضای موسیقایی قصیده سعدی شیرازی وشمس الدین کوفی دررثای بغداد

فصلنامه پژوهشهای زبان وادبیات تطبیقی

دوره ۲ - شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

5         

صادق فتحی دهکردی - مهدی محمدی

قناع الحلاج فی مسرحیة مأساة الحلاج لصلاح عبدالصبور

مجله اللغه العربیه وآدابها - پردیس قم دانشگاه تهران

۰،۱۳۹۰،۷۵ - ۹۴

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

6          

صادق فتحی دهکردی

المحبة و الحب من المنظورالجبرانی

بحوث فی اللغه العربیه وآدابها (پژوهش در زبان و ادبیات عربی)

۳،۱۳۹۰،۹۹ - ۱۱۶

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

7         

صادق فتحی دهکردی - ژیلا قوامی

تحلیل و نقد نماد پردازی دینی ددر دیوان امل دنقل

پژوهشنامه نقد ادب عربی

شماره ۲ - بهار و تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

8         

هادی رضوان

نگاهی دیگر به بیتی از خاقانی (ابهام، قلب یا تصحیف)

نشریه ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید - شماره ۳۰ - زمستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

9         

هادی رضوان

نگاهی به ریشه های ادبیات مقاومت (مطالعه موردی شعر مقاومت در صدر اسلام)

فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد سنندج

سال سوم - شماره ۶ - بهار ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات عرب

10     

سید احمد پارسا

بررسی قرابت معنای بوستان و گلستان سعدی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

سال سوم - شماره ۱۲ - زمستان ۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

11     

سید احمد پارسا، فردین حسین پناهی

استعاره های ترکیبی، گونه ای نو یافته از استعاره در سروده های خاقانی شروانی

مجلهی بوستان ادب دانشگاه شیراز (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)

سال سوم، شمارهی دوم، تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۸

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

12     

ژیلا صالحی - سید احمد پارسا

بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای

فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه

سال دوازدهم - شماره ۲۲ - ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

13     

سید احمد پارسا

بررسی اثرات دو روش تدریس انتزاعی و تدریس در متن (روش جزء به کل و کل به جزء) بر میزان یادگیری برخی از دانش آموزان دبیرستانهای شیراز در درس دستور زبان فارسی

فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد سنندج

سال سوم - شماره ۶ - بهار ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

14     

سید احمد پارسا

مقایسه تطبیقی امثال کردی و فارسی

فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی دانشگاه آزاد

سال اول - شماره ۲ - زمستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

15     

نسرین علی اکبری - سید امیر مهرداد حجازی

رنگ و تحلیل زمینه های تاویل رمزی آن در هفت پیکر

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

دوره جدید - سال سوم - شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۰ - ص ۹ - ۳۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

16      

تیمورمالمیر - هادی دهقانی یزدلی

نقد و بررسی قرایت های تاریخی و زندگی نامه ای غزلیات حافظ

پژوهشهای زبان وادبیات فارسی

دوره جدید_سال سوم - شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

17     

تیمورمالمیر

بررسی سبکی خسرونامه برای تبیین صحت انتساب آن به عطارنیشابوری

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثرفارسی (بهارادب)

سال چهارم - شماره سوم - پاییز ۱۳۹۰ - شماره پیاپی ۱۳

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

18     

تیمور مالمیر

مقاصد اجتماعی مولانا از طرح موضوع وحدت وجود

فصلنامه تخصصی مولوی پژوهی

سال چهارم - شماره نهم - پاییز و زمستان ۱۳۸۹

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

19     

تیمورمالمیر

پند داستانه های مبتنی بر پیشگویی در متون ادبی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

سال سوم - شماره دهم - تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

20     

تیمور مالمیر

ریشه شناسی یوغ و جفت

پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان

دوره جدید - شماره ۴ - زمستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

21     

تیمورمالمیر - هادی دهقانی یزدلی

بررسی ساختاری قهرمانان و شاهان فردوسی نامه

نشریه ادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید - شماره ۲۹ - بهار ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

22     

تیمور مالمیر - حسین اسدی جوزانی

ساختار شناسی مجموعه داستان هاویه

متن پژوهی ادبی - دانشگاه علامه طباطبایی

۱،۱۳۹۰،۱۴۱ - ۱۷۱

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

23     

سید اسعد شیخ احمدی

اثرپذیری اشعار عربی پارسی گویان قرنهای ششم و هفتم هجری از اوزان متداول شعر فارسی

علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

۷،۱۳۹۰،۱۶۷ - ۱۸۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

24     

طیبه فدوی - اسحاق طغیانی

بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق الطیر عطار

آینه معرفت

۲۲،۱۳۹۰،۹۹ - ۱۱۹

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

25     

پارسا یعقوبی جنبه سرایی، طیبه فشی

گروتسک (طنزآمیخته) در آثار جمالزاده

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی

سال چهارم - شماره سوم - پائیز ۱۳۹۰ - شماره پیاپی ۱۳

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

26      

پارسا یعقوبی جنبه سرائی - فاتح احمدپناه

ساختار روایی کلیله و دمنه بر اساس گفتمان کاوی تعامل رای و برهمن

مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی (دانشگاه گیلان)

۱۸،۱۳۹۰،۷۱ - ۱۰۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

27     

فرشاد مرادی

نخل بندی در بستان

فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع رسانی

دوره ۲۴ - شماره ۴ - تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

28     

فردین حسین پناهی

بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان

جستارهای ادبی

شماره ۱۷۳ - تابستان ۱۳۹۰

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی

29     

هادی امین رسولی - یعقوب لاسمی - مصطفی قماشی - شرمین ظاهری

رخساره های مرز سازندهای پابده و آسماری در برش کوه آسماری: گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین - شاتین در ایران

فصلنامه علوم زمین

۱۳۹۰

علوم

علوم زمین

30     

هادی امین رسولی - یعقوب لاسمی - شرمین ظاهری

چینه نگاری سکانسی بخشهای ۱ تا ۳ سازند میلا در خاور البرز مرکزی

فصلنامه علوم زمین

۰،۱۳۹۰، xx - xx

علوم

علوم زمین

31     

نرگس اسماعیلی - محمد خبیری - محمد رضا مهرگان - سردار محمدی - صفورا جورابچی

بررسی و انتخاب آمیخته ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از روش AHP

پژوهش در علوم ورزشی

۲۸،۱۳۹۰،۲۱ - ۳۱

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

32     

محمد ملکی - سردار محمدی

ارتباط بین خودکارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه ورزش دختران و پسران غیرورزشکار

پژوهش در علوم ورزشی

۲۸،۱۳۹۰،۲۱ - ۳۱

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

33     

امیرحمزه سبزی - سردارمحمدی

مقایسه تاثیر بازخورد خود کنترلی با سطوح مختلف بازخوردغیرکنترلی براکتساب، یادداری وانتقال قابلیت تشخیص خطا در تکلیف تولید نیرو

پژوهش نامه علوم ورزشی

سال ۶ - شماره ۱۲ - پاییزوزمستان ۱۳۸۹

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

34     

مظفر یکتایار - سردار محمدی - کیوان احمدی دهرشید - مژگان خدامرادپور

مقایسه اثرات تمرینات ورزشی مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر پروفایل لیپید مردان میانسال غیر ورزشکار

مجله علوم دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دوره شانزدهم - زمستان ۱۳۹۰ - ص ۲۶ - ۳۶

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

35     

سردار محمدی - سید امیر احمد مظفری

ارائه الگوی عوامل مرتبط با انتشار فناوری اطلاعات در سازمانهای ورزشی ایران

پژوهش در علوم ورزشی

شماره ۱۰ - تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

36      

داریوش شیخ الاسلامی وطنی - صلاح الدین احمدی - حسین مجتهدی - محمدمرندی - کیوان احمدی دهریشد - حسن فرجی - فردین غریبی

تأثیرتمرینات مقاومتی ملایم وشدید برعوامل خطرزای قلبی_عروقی دردانشجویان غیرورزشکار

مجله پزشکی کوثر

دوره ۱۶ - شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

37     

رضا ابراهیمی - داریوش شیخ الاسلامی وطنی - سعید قائینی

تأثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران

فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی

۳،۱۳۹۰،۵۳ الی ۵۹

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

38     

فاطمه اسدیان - سعید صادقی بروجردی - بهرام یوسفی

آیا طراحی و برنامه ریزی درس تربیت بدنی و علوم ورزشی با درس جغرافیا امکان پذیر است!

فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی

۳،۱۳۹۰،۸۵ - ۹۱

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

39     

فاطمه اسدیان - سعید صادقی بروجردی

اثر ورزش بر خودپنداری بدنی پسران و دختران استان خراسان رضوی

فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی

۵،۱۳۹۰،۵۱ - ۵۶

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

40     

سمیرا علی آبادی - سعید صادقی بروجردی - بهرام یوسفی

بررسی رتبه بندی عوامل فردی موثر در احراز پستهای مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی و علوم ورزشی منطقه غرب کشور

فصلنامه علمی پژوهشی حرکت

۹،۱۳۹۰،۲۹ - ۴۴

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

41     

صلاح الدین نقشبندی - بهرام یوسفی - سعید صادقی بروجردی

بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال کشورهای آسیایی در فصل ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ میلادی و رتبه بندی آنها

پژوهش در علوم ورزشی

۱،۱۳۹۰،۴۹ - ۵۸

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

42     

فرهاد رحمانی نیا - بهمن میرزایی - رحمان رحیمی

اثر فعالیت مقاومتی با حجمهای متفاوت بر PYY، NPY و انسولین در مردان چاق

پژوهش در علوم ورزشی

۱۱،۱۳۹۰،۱۳ - ۳۰

علوم انسانی و اجتماعی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

43     

جمال محمدی - مریم کریمی

تحلیل قرائتهای زنان از مجموعه های تلویزیونی (مطالعه موردی قرائتهای زنان شهر ایلام از سریال فاصلهها)

فصلنامه تحقیقات فرهنگی

دوره چهارم - شماره ۱ - بهار ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

44     

جمال محمدی

تحلیل جامعه شناختی تعامل قهرمان و زندگی روزمره در سینمای مسعود کیمیایی

جامعه شناسی هنر و ادبیات

سال دوم - شماره ۲ - پاییز و زمستان ۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

45     

جمال محمدی - پارسا یعقوبی - معصومه حسینی

روایت دگر دیسی زندگی روزمره در سینمای ایران (مطالعه موردی: سینمای مسعود کیمیایی)

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

سال هفتم - شماره ۲۵ - زمستان 1390

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

46      

تقی آزاد ارمکی - کمال خالق پناه

سینما درباره سینما: متا سینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سر خود سینما

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

سال ۷. شماره ۲۵. زمستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

47     

فاتح رحمانی - فرزین رضاعی - مرضیه نصوری

Major Depressive Disorder: A Comparison of a Focused Psychodynamic Psychotherapy and Pharmacotherapy

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

۵،۱۳۹۰،۳۷ - ۴۴

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

48     

امید قادرزاده

تإثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان

مجله پژوهش زنان

۳،۱۳۹۰،۳۵ - ۶۵

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

49     

امید قادرزاده - هیرش قادرزاده

عوامل مؤثر بر ترجیحات هویتی در اجتماعات قومی: مطالعهی پیمایشی مناطقکُردنشین

علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

۲،۱۳۹۰،۳۴ - ۵۶

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

50     

امید قادرزاده - امید قادری - احمد محمدپور

برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی ارائه يك نظريه زمينه اي در شهرستان مريوان

فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

۹،۱۳۹۰،۳۵ - ۸۱

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

51     

امید قادرزاده - هیرش قادر زاده

بازنمایی هویت ملی در نشریات دانشجویی

مطالعات ملی ویزه نامه آموزش عالی، هویت و ههمبستگی ملی (۱)

سال ۱۲ - شماره ۱ - ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

52     

عباس نعیمی - امید قادرزاده - هیرش قادرزاده

مطالعه تطبیقی پایگاه مردمی در سه جریان سیاسی جنبش جنگل

دو فصلنامه جستارهای تاریخی

۴،۱۳۹۰،۱۴۹ - ۱۶۹

علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی

53     

مهدی حاتمی

بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو

فصلنامه حقوق - مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دوره ۴۱ - شماره ۱ - بهار ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

حقوق

54     

حسن غریبی - اسکندر فتحی آذر - یوسف ادیب - جواد حاتمی - زلیخا قلی زاده

پدیدار شناسی تجارب مادران در زندگی با کودکان ADHD

فصلنامه خانواده پژوهی

سال هفتم - شماره ۲۵ - بهار ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

روانشناسی

55     

حسن غریبی - زلیخا قلی زاده

نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

سال هفتم - شماره اول - زمستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

روانشناسی

56      

احمد امانی - باقر ثنایی ذاکر - علی محمد نظری - مهدی نامداری پژمان

اثر بخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای در دانشجویان مرحله عقد

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

سال اول - ششماره ۲ - پاییز ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

روانشناسی

57     

مهدی نامداری پژمان - محسن ذوالقدر نسب - سبروس قنبری - احمد امانی

تاثیر آموزش به شیوه حلقه های پژوهشی بر بهبود مهارتهای ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان

فصلنامه راهبردهای آموزش

دوره ۴ - شماره ۳ - پاییز 1390

علوم انسانی و اجتماعی

روانشناسی

58     

جمال سلیمی - حسن ملکی - محمود مهرمحمدی

ارائه الگوی مطلوب طراحی برنامهی درسی بین رشته ای کارشناسی علوم اجتماعی

مجله پژوهشهای برنامه درسی - انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

دورهی اول - شماره دوم - پاییز و زمستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

59     

جمال سلیمی - حسن ملکی

برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

نامه آموزش عالی

۱۱،۱۳۹۰،۱۴۵ - ۱۷۷

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

60      

ناصر شیربگی

گرایش روز افزون به تدریس خصوصی تکمیلی: بررسی دیدگاههای دانش آموزان، والدین و دبیران

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

سال هشتم - شماره سیزدهم - بهار و تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

61      

حبیب اله حسن زاده - ناصر شیربگی - هوشنگ اولی زاده

بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان

سلامت کار ایران

۶،۱۳۹۰،۲۰ - ۲۵

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

62      

ناصر شیربگی

بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خود - کارآمدی در انجام تحقیق

دانشور رفتار

۲،۱۳۹۰،۴۵ - ۵۸

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

63      

محمد امجد زبردست - ناصر شیربگی - زهره قلاوند

بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره ششم - سال ۱۸ - ۲ - شماره های ۱ و ۲ - بهار و تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

64      

نعمت اله عزیزی - شیرکوه محمدی

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تاملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی)

۳ و ۴،۱۳۹۰،۱۸ - ۳۸

علوم انسانی و اجتماعی

علوم تربیتی

65      

شیرزاد خوانچه سپهر - عرفان ناصری - فخرالدین معروفی

مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظامهای مدیریت رسانه)

فصلنامه پژوهشهای ارتباطی

سال هجدهم - شماره ۲ (پیاپی ۶۶)، تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

66      

فاتح حبیبی - حسین عباسی نژاد

Dynamic Panel Data Analysis of European Tourism Demand in Malaysia

Iranian Economic Review

)۲۹) ۱۵،۱۳۹۰،۴۱ - ۲۷

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

67      

عادل صلواتی - پرویز کفچه - کیوان صالح پور

بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک رفاه (مطالعه موردی: استان کردستان)

فصلنامه فراسوی مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

۱۶،۱۳۹۰،۵۹ - ۷۸

علوم انسانی و اجتماعی

مدیریت بازرگانی

68      

ناصر یوسفی

بررسی شاخصهای روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن (DSI - ۲)

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

سال اول، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

69      

ناصر یوسفی - احمد سهرابی

مقایسهی اثر بخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانهی طلاق

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

سال اول، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

70     

ناصر یوسفی - مهرنوش باقریان

بررسی ملاکهای همسر گزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیرهای پیش بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامهی زندگی مشترک

فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

سال اول - شماره ۳ - زمستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

71     

پریسا یاسمی نژاد - محسن گل محمدیان - ناصر یوسفی

رابطه سلامت معنوی با درگیری شغلی در اعضای هیئت علمی

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

دوره سوم - شماره ۸ - پاییز ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

72     

ناصر یوسفی

مقایسهی اثر بخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرح واره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرح واره های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز

مجلهی اصول بهداشت روانی

سال ۱۳(۴) - زمستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

73     

ناصر یوسفی - کیومرث بشلیده

خوش بینی بد بینی وباور های مذهبی به عنوان پیش بینی کننده های طلاق

مجله مشاوره کاربردی

دوره اول - شماره ۲ - پاییز و زمستان 1390

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

74     

ناصر یوسفی - ناصر شیر بیگی

بررسی رضایت زناشویی با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی

سال پنجم - شماره ۲۴ - تابستان ۱۳۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

75     

ناصر یوسفی - کیومرث بشلیده - امید عیسی نژاد - عذرا اعتمادی - ناصر شیربگی

روابط ساختاری میان سبکهای عشق ورزی و کیفیت زناشویی

دو فصلنامه مشاوره کاربردی

دوره اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰،۲۱ - ۳۶

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

76      

فاطمه بهرامی - ناصر یوسفی

Females are More Anxious Than Males:A Metacognitive Perspective

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

جلد ۵، شماره ۲،۱۳۹۰،۸۳ - ۹۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

77     

ناصر یوسفی

مقایسة اثربخشی دو رویکرد خانوادهدرمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه

فصلنامه علمی - پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده

شماره ۳، پیاپی ۱۱،۱۳۹۰،۵۳ - ۶۵

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

78     

ناصر یوسفی

بررسی شاخصهای روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (RDAS)

پژوهشنامه روانشناسی بالینی و مشاوره

سال ۱، شماره ۲،۱۳۹۰،۱۸۳ - ۲۰۰

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

79     

احمد امانی - مهدی نامداری پژمان - محسن ذوالقدر نسب - سیروس قنبری

تاثیر آموزش به شیوه حلقههای پژوهشی بر بهبود مهارتهای ارتباطی، نگرشی و عملکردی دانشجویان

راهبردهای آموزش

۳،۱۳۹۰،۱۱۹ - ۱۱۳

علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره خانواده

80     

مراحم آشنگرف - ایرج نحوی - حمید زرکش - اصفهانی

تهیه وانیلین طبیعی از ایزواوژنول بوسیله یک فرآیند زیست تبدیلی میکروبی

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۵،۱۳۹۰،۹ - ۱۶

علوم پایه

علوم زیستی

81     

علی اکبر مظفری

شناسیایی برخی از ژنوتیپ های مطلوب جنس گلابی از نظر صفات مهم باغبانی در استان کردستان

مجله فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی)

جلد ۳۴ - شماره ۱ - شهریور ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

82     

محمد گردکانه - علی اکبر مظفری - رحمت اله غلامی

اثر غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد بر باززایی و پر آوری شاخساره توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

مجله فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی)

۱۱،۱۳۹۰،۲۵ - ۳۵

کشاورزی

باغبانی

83     

علیرضا طلایی - ناصر قادری

پاسخهای بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک

مجله علوم باغبانی ایران

دوره ۴۲ - شماره ۳ - ۱۳۹۰

کشاورزی

باغبانی

84     

تیمور جوادی - مریم حمزه زاده - پرویز فتحی - عباس حسنی

بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ای

آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق)

۲۵،۱۳۹۰،۹۵۳ - ۹۶۰

کشاورزی

باغبانی

85     

تیمور جوادی - بهمن بهرام نژاد

اثر تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی بومی استان کردستان

مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علمی

۴۱،۱۳۹۰،۳۲۷ - ۳۳۵

کشاورزی

زراعت

86      

آریو امامی فر - مهدی کدیور - محمد شاهدی - صبیحه سلیمانیان زاد

ارزیابی اثر بسته بندیهای نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

۱،۱۳۹۰،۵۷ - ۶۷

کشاورزی

باغبانی

87     

سعیده رحیم زاده - یوسف سهرابی - غلامرضا حیدری - علیرضا عیوضی - طاهر حسینی

تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

جلد ۲۷ - شماره ۱ - ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

88     

سعیده رحیم زاده - یوسف سهرابی - غلامرضا حیدری - علیرضا پیرزاد

تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو

نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)

جلد ۲۵ - شماره ۳ - پاییز ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

89     

خسرو محمدی - امیر قلاوند - مجید آقاعلیخانی - اسعد رخزادی - بابک پاساری - سید علی محمد مدرس ثانوی - مختار اسکندری - محسن جواهری - غلامرضا حیدری - یوسف سهرابی

عکس العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستمهای مختلف کود دهی در تناوب زراعی

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

جلد ۲،۲۱ شماره ۱، سال ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

90     

سمیه ونایی - عادل سی و سه مرده - غلامرضا حیدری

اثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum)

نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلد ۹

شماره ۳، سال ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

91     

حسن احمدی - وریا ویسانی - عادل سی و سه مرده

تاثیر زمان سم پاشی و توان رقابتی ارقام مختلف گندم آبی در کنترل علفهای هرز

مجله فن آوری تولیدات گیاهی

جلد یازدهم - شماره اول - زمستان ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

92     

عادل سی و سه مرده - حسین رنجبر بلخکانلو - یوسف سهرابی - بهمن بهرام نژاد

اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان

مجله علوم گیاهان زراعی ایران

دوره ۴۲ - شماره ۳ - ۱۳۹۰ - ص ۵۸۵ - ۵۹۶

کشاورزی

زراعت

93     

هیمن عباسی - رئوف سید شریفی - وریا ویسانی

تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر عملکرد و برخی از خصوصیات موفولوژیک ارقام آفتابگردان

مجله علوم و فناوری زیستی مدرس

دوره ۲ - شماره ۱ - بهار و تابستان ۱۳۹۰

کشاورزی

زراعت

94     

شیوا خالص رو - امیر قلاوند - فاطمه سفیدکن - احمد اصغرزاده

تأثیر نهادههای زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون ( .Pimpinella aniusm L)

مجله علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

۲۷،۱۳۹۰،۵۵۱ - ۵۶۰

کشاورزی

زراعت

95     

ایرج طهماسبی خورنه - محمد حسن راشد محصل - پرویز رضوانی مقدم - علی قنبری - اسکندر زند

ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف حساس ومقاوم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده ازمزارع گندم شهرستانهای دزفول واندیمشک

پژوهشهای زراعی ایران

۹،۱۳۹۰،۴۱۵ - ۴۰۶

کشاورزی

زراعت

96      

مریم حمزه زاده - پرویز فتحی - تیمور جوادی - عباس حسنی

بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه ای

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)

جلد ۲۵ - شماره ۵ - دی ۱۳۹۰

کشاورزی

مهندسی آب

97     

ابتهاج مقیمی - پرویز فتحی - وفا توشیح - محمد معز اردلان

تاثیر پرلیت بر کارایی مصرف آب آبیاری و برخی مولفه های رشد در گندم رقم زرین

مجله مدیریت آب و آبیاری

دوره ۱ - شماره ۲ - پاییز ۱۳۹۰

کشاورزی

مهندسی آب

98     

گوران یمین مشرفی - عیسی معروف پور - هوشنگ قمرنیا

ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی لوله چرخدار دشت دهگلان کردستان

نشریه آبیاری و زهکشی ایران

شماره ۱ - جلد ۵ - بهار ۱۳۹۰

کشاورزی

مهندسی آب

99     

عیسی معروف پور - محمد مهدی قره داغی - خالد بابایی - مریم پاشا زاده

کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب سیستمهای آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی : دشت دهگلان کردستان)

مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران

۳۴ شماره ۲،۱۳۹۰،۹۵ - ۱۰۶

کشاورزی

مهندسی آب

100 

شهرام روستایی - هادی نیری

تحلیل کمی تاثیر و تکتونیک برپروفیل طولی رودخانه در حوضهی آبریز رودخانه مهاباد

جغرافیا و توسعه

شماره ۲۴ - پاییز 1390

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

101 

شهرام روستایی - هادی نیری

ارزیابی فعالیتهای تکتونیکی با استفاده از نیمرخ طولی در حوضه آبریز رودخانه مهاباد

نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی (دانشگاه تبریز)

سال ۱۶ - شماره ۳۶ - تابستان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

102 

هیمن شهابی - محمدحسین قلی زاده - هادی نیری

پهنه بندی خطرزمین لرزه باروش تحلیل چندمعیاری فضایی

فصلنامه جغرافیاوتوسعه

شماره ۲۱ - بهار ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

103 

سید ابوالفضل مسعودیان، بختیار محمدی

تحلیل فراوانی رودبادهای مرتبط با رخدادبارش های ابر سنگین ایران

تحقیقات منابع آب ایران

سال هفتم شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

104 

محمد حسین قلی زاده - بختیار محمدی

تحلیل شرایط جبهه زایی در زمان بارشهای سنگین استان کردستان

فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی

سال یازدهم، شمارهی ۳۵ پاییز ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

105 

بختیار محمدی

تحلیل روند بارش سالانه ایران

مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

سال ۲۲ - شماره ۳ - پاییز ۱۳۹۰ - ص ۹۵ - ۱۰۶

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

106  

سید ابوالفضل مسعودیان - محمد دارند

پهنه بندی بارش غرب و شمال غرب ایران به روش تحلیل خوشه ای

فصل نامه جغرافیای طبیعی لار دانشگاه آزاد لارستان

۱۱،۱۳۹۰،۳۵ - ۴۴

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

107 

سعید خضری - جعفر ملکی

بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد کردستان با استفاده از باند ۶ سنجنده TM,ETM+

فصلنامه مهندسی نقشه برداری، دورسنجی و علوم جغرافیایی، سپهر

۷۹،۱۳۹۰،۶۱ - ۶۷

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

108 

سعید خضری - مسعود عبدالهی

بررسی اثر آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) بر نیمرخ دمایی خاک مطالعه موردی: پارک گیاه شناسی دانشگاه تهران

فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی

۱۲(۳7)،۱۳۹۱،۶۹ - ۷۹

منابع طبیعی

جغرافیای طبیعی

109 

نیره شاهسوند بغدادی - مهتاب پرباوقار - هوشنگ سبحانی

طراحی شبکه جاده جنگلی با رعایت مسائل زیست محیطی، محیطی، فنی و اقتصادی با استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردی: بخش بهارین جنگل خیرود)

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

جلد ۱۹ - شماره ۳ - ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

110 

مهتاب پیر باوقار

ارزیابی امکان برآورد برخی مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره IRS - P۶ (مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان بانه)

انجمن جنگلبانی ایران

۴،۱۳۹۰،۲۷۷ - ۲۸۹

منابع طبیعی

جنگلداری

111 

مهتاب پیرباوقار - لقمان قهرمانی - پرویز فاتحی

ارزیابی قابلیت داده های HRG - SPOT۵ به منظور برآورد تراکم درختان در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان بانه)

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

جلد ۱۹ - شماره ۲ - ۱۳۹۰

منابع طبیعی

جنگلداری

112 

نقی شعبانیان - اسدلله متاجی - هادی کیا دلیری - ارکان حیدری

تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانه زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران)

۱۹،۱۳۹۰،۱۲۸ - ۱۴۰

منابع طبیعی

جنگلداری

113 

مهدی زند بصیری - اصغر سپهوند - پرویز فاتحی - هدایت اله غضنفری

ارائة الگوی تصمیم گیری برای یکان مدیریت جنگلهای زاگرس در شرایط عدم اطمینان (مطالعة موردی: سامان عرفی تاف استان لرستان)

انجمن جنگلبانی ایران

سال سوم، شماره دوم،۱۳۹۰،۱۰۹ تا ۱۲۰

منابع طبیعی

جنگلداری

114 

شیما جهانگیری - بابک سوری - هدیه بدخشان

رابطه خصوصیات مختلف فیزیکوشیمیایی برخی خاکهای آهکی حوضه آبخیز دشت قروه با ارسنک خاک

مجله پژوهشهای خاک

جلد ۲۵، شماره ۴، ۱۳۹۰

منابع طبیعی

محیط زیست

115 

عطاالله شیرزادی - کامران چپی - پرویز فتحی

برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز مارنج و کانی سواران، کردستان)

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک

سال پانزدهم - شماره پنجاه و هشتم - زمستان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

116  

حسین آذرنیوند - حامدجنیدی جعفری - محمدعلی زارع چاهوکی - حسن مداح عارفی - مهندس شیما نیکو

بررسی تأثیربرخی عوامل بوم شناختی برترسیب کربن دربوته زارهای درمنه دشتی (Artemisia sieberi)دراستان سمنان

مجله علمی پژوهشی مرتع وآبخیزداری

دوره ۶۴ - شماره ۲ - تابستان ۱۳۹۰

منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

117 

جمال ارکات - مهدی حسین آبادی فراهانی - وحید ناصری

بهبود الگوریتم انفجار نارنجک برای حل مساله تشکیل سلول پویا

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

شماره ۳ - جلد ۲۲ - پاییز ۱۳۹۰

مهندسی

صنایع

118 

مهدی یاوری - جمال ارکات - یاسر امامیان

مدلسازی مساله طراحی سیستم تولید سلولی با برنامه ریزی چند هدفه فازی تعمیم یافته

فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد

سال ۶ - شماره ۱۶ - تابستان ۹۰

مهندسی

صنایع

119 

محمداسماعیل نیا عمران - زانیار تکمه چی

آنالیز حرارتی و بررسی وقوع ترکهای حرارتی حجمی و سطحی در بدنه سد بتن غلتکی جگین

دو ماهنامه پیام مهندس

۵۴،۱۳۹۰،۴۰ - ۴۷

مهندسی

عمران

120 

محمداسماعیل نیا عمران - زانیار تکمه چی

تحلیل سازه ای سد کهیر در ایران

دو ماهنامه پیام مهندس

۵۴،۱۳۹۰،۸ - ۱۲

مهندسی

عمران

121 

صفورا زارعی - غدیر مهدوی - مرتضی بسطامی

بررسی امکان سنجی عرضه بیمه زلزله در ایران (مورد بررسی شهر تهران)

پژوهشنامه بیمه

۱۰۲،۱۳۹۰،۵۴ - ۳۳

مهندسی

عمران

122 

مرتضی بسطامی

بررسی میدانی عملکرد خطوط لوله آب و فاضلاب در زلزله ۲۰۰۸ ونچوان چین

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

(۳) ۱۴،۱۳۹۰،۳۵ - ۲۷

مهندسی

عمران

123 

علیرضا حبیبی

NONLINEAR SENSITIVITY ANALYSIS OF RCMRF CONSIDERING BOTH AXIAL AND FLEXURE EFFECTS

International Journal of Engineering

۲۴،۱۳۹۰،۲۲۳ - ۲۳۸

مهندسی

عمران

124 

آزاد یزدانی - میلاد کوثری

STATISTICAL PREDICTION OF THE SEQUENCE OF LARGE EARTHQUAKES IN IRAN

International Journal of Engineering

۲۴،۱۳۹۰،۳۲۵ - ۳۳۶

مهندسی

عمران

125 

فاطمه دانشفر - حسن بیورانی - فتح الله منصوری

Load - Frequency Control: a GA based Bayesian Networks Multi - agent System

IRANIAN JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING

۷،۱۳۹۰،۱۴۱ - ۱۴۸

مهندسی

برق

126  

مهرداد یوسف زمانی

مدل ساختار مفهومی درس اصول طراحی معماری مشارکتی (درس پیشنهادی کارشناسی معماری)

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

۲،۱۳۹۰،۶۹ - ۷۶

هنر

معماری

127 

کیومرث حبیبی - مصطفی بهزادفر - ابوالفضل مشکینی - هوشمند علیزاده - مهندس وحید محکی

ارزیابی اثرات طرحهای توسعه شهری بر ساختارشکنی و ارتقای کیفی فضای شهر کهن ایرانی

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

شماره ۴

هنر

شهرسازی

128 

کیومرث حبیبی - احمد پور احمد - رحمت الله فرهودی - مهناز کشاورز

بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرتهای درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم خرم آباد

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق)

۷۵،۱۳۹۰،۱۷ - ۳۶

هنر

شهرسازی

129 

کیومرث حبیبی - هوشمند علیزاده - واراز مرادی مسیحی - سیوان ولدبیگی - ساسان وفایی

بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر

۷،۱۳۹۰،۱۰۳ - ۱۱۲

هنر

شهرسازی

130 

اسماعیل شیعه - کیومرث حبیبی - حامدکمالی نسب

فرایندشکل گیری وگسترش سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی_محله سهرابی کرج

مقاله علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا

شماره ۱۳۳ - بهار ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

131 

هوشمند علیزاده - کیومرث حبیبی

عوامل شکل دهنده شهرهای اسلامی - تاریخی مسلمانان

فصلنامه علمی پژوهشی شهر ایرانی اسلامی

سال اول - شماره سوم - بهار ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

132 

کیومرث ایراندوست - امین امینی

ارزیابی چالشهای مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

فصلنامه مطالعات شهری

شماره اول - زمستان ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی

133 

کیومرث ایراندوست - آرمان بهمنی اورامانی

تحولات کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران (مطالعه موردی:بازار شهر کرمانشاه)

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی

شماره پنجم - پاییز ۱۳۹۰

هنر

شهرسازی